Mechanics Essay

1020 Words5 Pages
Holo reiškinio tyrimas Atliko: V.Spangelevičius Dėstytojai:V.Vaidelys V.Adamonis Data: 2009-11-02 1. Darbo tikslas. Holo reiškinio puslaidininkiuose ir metaluose tyrimas; puslaidininkių ir metalų elektrinio laidumo parametrų nustatymas. 2. Teorinė dalis. Sukūrus metale ar puslaidininkyje elektrinį lauką E, krūvininkai (metale - elektronai, o puslaidininkyje - elektronai ir skylės) juda ne tik chaotiškai, bet, lauko veikiami, slenka vidutiniu tvarkingo judėjimo greičiu . Srovės tankis j priklauso nuo šių krūvininkų koncentracijos n ir krūvio q: j = q · n · . Kai bandinys - plona laidi plokštelė - yra patalpinamas į magnetinį lauką, statmeną krūvininkų judėjimo krypčiai, atsiranda antrinių reiškinių: sumažėja bandinio medžiagos šiluminis ir elektrinis laidumai, atsiranda potencialo ir temperatūros gradientai. Šie reiškiniai ypač ryškūs puslaidininkiuose. Svarbiausias jų - Holo reiškinys. Holo reiškiniu vadinamas skersinio elektrinio lauko ir jį atitinkančios įtampos atsiradimas metale arba puslaidininkyje, kai juo teka elektros srovė ir jis patalpinamas į magnetinį lauką, statmeną srovės krypčiai. Elektronai metale arba puslaidininkyje juda greičiu kryptimi, priešinga srovės I tekėjimo krypčiai. Magnetinis laukas veikia elektronus magnetine jėga Fm. Magnetinės jėgos kryptis nustatoma kairės rankos taisykle: magnetinio lauko jėgų linijos eina į delną, keturi ištiesti rankos pirštai nukreipti teigiamojo krūvio

More about Mechanics Essay

Open Document