Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Marketing Essay

Open Document

Below is an essay on "Marketing" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Những cách survey của qualitative

Page (146-147-148)
Focus group:
Trong sách xanh
Không dung để kiểm tra quảng cáo, kiểu truyên thong tin của qc ko cho 1 group mà each one

Depth interview:
Gửi ng đến tận nhà áp dụng chủ đề nhạy cảm, riêng tư (sức khoẻ, tài chính cá nhân) không sâu như group nhưng nhiều ý kiến cá nhân.
Interview vs expert kết quả tót hơn là normal people
Có thể nhìn thấy môi trường, => nhiều thong tin
Tốn nhiều tiền
Phụ thuộc nhiều vào researcher=> kết quả có thể bị lệch (không thực)
Observational research
Tại chỗ through cảmera để quan sat khách hang
Hạn chế telescoping
Tốn tiền, mất t/gian để quan sát và phân tích
Other approaches:
Có thể có kết quả nhưng ít chất lượng hơn

Những cách của quantitative

Telephone surveys
(ngày trước)   Nhà nào cũng có, 95% có
Nhanh, rẻ tiền vì không tốn nhiều chi phí
(ngày nay)       Chuyển qua sử dụng telephone
Phiền phức, xâm phạm riêng tư, (5 người nghe trong 10 ngưoi và chỉ sô này sẽ giảm dần)
Ngâu nhiên, tới đc vùng xâu vùng xa
Rẻ hơn đến tưng nhà, mắc hơn mail và online
Internet surveys:
Rẻ, linh hoá (flexible), cho khách hang thấy mẫu mã sp, quản cáo trực tiếp,
Survey ngắn hơn có cả số và chất lương (ví dụ: yes no question)
Tự động không tốn nhiều thời gian (60% trả lời trong 2 ngày đầu, sau đó gửi thư để nhắc nhở viêc trả lời)
Example: facebook, trong cửa hang, website của công ty
Người ko có mạng, lớn tuổi (không biết nhiều về công nghệ) vùng xâu
vùng xa

1/đặc tính của mẫu : đưa ra nhiều dữ liệu vào thẳng database, rất khó để tiếp cân ngưuofi cấp cao, không biết chữ)

Mail
(ngày trước) nhiều
(ngày nay)
tốn tiền t/g
lâu vì phải đơị reply
đa số heavy buyer mới trả lời
rẻ tiền, có thẻ reach tới ng ở vùng xâu vùng xa, tập trung 1 vùng dễ thấy đc nhưng điểm chung, tâpj trung những vấn đề mình muốn

In-person survey:
Reach dc manager, kỉ sư hầm mỏ, ng mà khó reach đc bằng các cách khác
Tỉ lệ bị từ chối thấp bởi sự hiện...

Show More


Citations

MLA Citation

"Marketing". Anti Essays. 17 Aug. 2018

<https://www.antiessays.com/free-essays/Marketing-646755.html>

APA Citation

Marketing. Anti Essays. Retrieved August 17, 2018, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Marketing-646755.html