Management Essay

4835 WordsSep 4, 201220 Pages
بسمه تعالي مركز مطالعه و توسعه آموزش پزشكي سمنان دانشگاه هاي مجازي، دانشگاه هاي امروز نقش و اهميت فناوري اطلاعات درتوانمندي اساتيد و نیازمندی های آموزش مجازی مقدمه : امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارایی آموزش مورد استفاده قرار داد. . توسعه روزافزون ابزارهاي مبتني بر اين فناوريها و سرعت فراوان تطبيق آن با نيازمنديهاي انسان، موجب شده تا شکل جديدي از محيط يادگيري و تعاملي خلاق، فعال و فراگير ايجاد شود. تحقيقات نشان داده نوآوري آموزشي و ايجاد تحول در نظام آموزشي و پرورشي بدون همراهي و پذيرش اساتيد ميسر نيست. پديده نوي فناوري اطلاعات و تأثيري که بر جنبه هاي گوناگون زندگي داشته به ظهور برخي تحولات بنيادي در روابط جوامع بشري منجر شده است. اين پديده با سرعتي چشمگير خواسته هاي بشر را تحت تأثير قرار داده و نيازهاي جديدي را به وجود آورده است. پيشرفت هاي اخير در صنعت رايا نه و اطلاع رساني ؛ ورود و ظهور شبكه هاي اطلاع رساني محلي ، ملي ، منطقه اي و بين المللي و به ويژه اينترنت : چند رسانه اي ها ؛ فن آوري هاي ارتباطي ،‌ابزارها و روش هاي جديد را پيش روي طراحان ،‌ برنامه ريزان و مديران و مجريان برنامه هاي آموزشي قرار داده است . نفوذ فن آوريهاي جديد اطلاعاتي به مراكز آموزشي‌ ( از مدارس تا دانشگاه ها ) و حتي منازل ، روابط ساده معلمي و شاگردي را به طور كلي دگرگون ساخته است . به اين ترتيب ، الگوهاي سنتي يادگيري متحول شده اند و كاربران با حجم گسترده اي از اطلاعات و دانش مواجه هستند . در حال حاضر بسياري از كشورهاي پيشرو در زمينه ارتباط از راه دور ، در حال ايجاد و راه اندازي دانشگاه ها و كلاس هاي مجازي يا توسعه نظام هاي سنتي خود هستند به كارگيري اينترنت در امر آموزش بخصوص آموزش هاي آكادميك دانشگاهي جايگاه ويژه اي پيدا كرده و در مقايسه با سيستم هاي سنتي محبوبيت و كاربرد قابل توجهي كسب نموده است . در كشور ما نيز با توجه به مسايل و مشكلاتي كه جمعيت جوان كشور ما در رابطه با كنكور دارد و امكانات محدود دولتي كه ساخت و تجهيز يك ساختمان دانشگاهي را با مشكلات زيادي مواجه مي سازد به عنوان يك راه كار مدنظر قرار گرفته است. ايجاد

More about Management Essay

Open Document