Local Comunities Essay

6166 Words25 Pages
Erik Laursen Hyper-ritualer og følelser for det sociale Durkheims teori om samfundets møde med sig selv Emile Durkheim er kendt som en sociolog, der understregede vigtigheden af at studere samfundet som en funktionelt integreret helhed af objektiverbare sociale fakta. I artiklen argumenteres der for at følelser i al deres uhåndgribelighed alligevel fascinerede ham som en central forskningsgenstand. Durkheims teori om følelser har to hovedtemaer. Han har dels en teori om ”opbrusende øjeblikke”, det er situationer præget af sociale oplevelser, der skaber sporsæ ende og stærkt følelsesmæ ede erfaringer. Oplevelser, der er tæt kny et til det sociale, men samtidig transcenderer de e felt og gør det meningsfuldt. Han har endvidere en teori om, hvorledes sociale fællesskaber gennem ritualer, symboler og fortællinger fastholder og genskaber de oprindelige følelser kny et til de ekstraordinære situationer. Artiklen udfolder Durkheims behandling af disse to teoretiske spor og drager bl.a. den konklusion, at menneskers baggrund for at handle intentionelt formes gennem markante sociale situationer, præget af en høj følelsesmæssig intensitet. En anden konklusion er at sådanne ekstraordinære situationer så at sige insisterer på at blive erindret. Det sker gennem følelsesmæssige bånd, der kny er erindret fortid sammen med erindrende nutid. De ”opbrusende øjeblikke” bliver dermed styrende for de måder hvorpå mennesker, både individuelt og kollektivt, konstruerer deres biogra er og gør deres aktuelle handlinger meningsfulde. Søgeord: Hyper-ritualer, følelser, ygtige sociale fakta, religion, opbrusende øjeblikke. DANSK SOCIOLOGI • Nr. 4/20. årg. 2009 59 en franske sociolog Emile Durkheims betydning for sociologiens dannelse og udvikling er almindelig kendt. Hans klassiker-status er bredt anerkendt , og han tilkendes almindeligvis også en betydelig aktuel relevans

More about Local Comunities Essay

Open Document