Linh Essay

1927 Words8 Pages
Thực tế ở nhiều nước không có án tử hình, khi truy bắt tội phạm cảnh sát được quyền bắn chết nếu kháng cự. Đây cũng chính là án tử hình dành cho tội phạm rồi. Theo tôi, việc chúng ta bàn cãi xem có nên để án tử hình hay không cần phải đặt nó vào trong hoàn cảnh cụ thể. Từ ngàn xưa, việc dùng luật nặng hay nhẹ còn tuỳ thuộc vào điều kiện xã hội lúc đó. Luật pháp được đặt ra cũng tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội, vào điều kiện văn hoá của từng nước khác nhau. Chúng ta không thể áp đặt một điều luật của nước này sang nước khác. Luật đặt ra vừa để răn đe cũng vừa để đảm bảo sự công bằng xã hội. Chúng ta có thể đảm bảo rằng nếu chúng ta bỏ luật tử hình thì xã hội sẽ ổn định hơn không? Bạn có đảm bảo rằng những người nhận án tử hình mà được đổi thành tù chung thân sẽ phải ngồi tù vĩnh viễn không? Khi còn có những người như Phạm Sĩ Chiến và nhiều người khác tiếp tay cho họ, thì tôi không tin rằng bạn có thể đảm bảo được những điều trên. Chúng ta đang trên con đường xây dựng một nước Việt Nam ngày càng lớn mạnh và công bằng. Hệ thống pháp luật cần cứng rắn, để đảm bảo sự ổn định cần thiết cho xã hội. Vì thế, tôi cho rằng việc xoá bỏ hoàn toàn án tử hình là không nên. Hình phạt tử hình cũng như các hình phạt khác, nó có tác dụng răn đe, chùng trị tội pham, giáo dục chung trong Xã hội, giáo dục riêng cho kẻ phạm tội. Nhưng khi klẻ phạm tội chết đi rồi thì mọi đau đớn rằn vặt về tội lỗi của mình cũng theo đó mà tan đi, đâu còn răn đe được họ, chi bằng để họ sống họ hiểu và suy nghĩ sâu sắc về hành vi của bản thân, đôi khi như thế còn khổ hơn việc chết. Gia đình nạn nhân cũng đau có sung sướng gì khi mà kẻ sát nhân bị sử tử, nhiều tổ chức của gia đình nạn nhân còn đứng lên phản đối hình phạt tử hình vì có tử hình kẻ phamk tội người thân của họ cũng đâu sống lại được. Hơn thế gia đình kẻ phạm tội lại phải chịu đau đớn, nó chẳng khác gì cái nguyên tắc trả nợ máu thời

More about Linh Essay

Open Document