Lindsey Stirling Essay

365 Words2 Pages
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội Báo Cáo Phân Tích Và Định Giá MBB [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.] Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội Báo Cáo Phân Tích Và Định Giá MBB [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.] Báo Cáo Phân Tích Và Định Giá MBB[Type sidebar title] [Type the sidebar content. A sidebar is a standalone supplement to the main document. It is often aligned on the left or right of the page, or located at the top or bottom. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the sidebar text.] [Type sidebar title] [Type the sidebar content. A sidebar is a standalone supplement to the main document. It is often aligned on the left or right of the page, or located at the top or bottom. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the sidebar text.] Nội Dung I. Tổng Quan Về Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quân Đội (MBB) 1. Lịch sử hình thành và phát triển của MBB ( thêm lĩnh vực hoạt động kinh doanh) 2. Cổ đông * TÊN CỔ ĐÔNGTỶ LỆ * Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) * 15.0% * Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam * 11.71% * Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam * 9.59% * Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam - Công ty TNHH * 4.7% * Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn * 4.27% * Cổ đông khác * 54.73% II. Phân Tích Ngành Ngân hàng Việt Nam Tín dụng tăng trưởng tích cực ngày từ các tháng đàu năm 2015.... (Báo cáo BSC) Lãi suất chịu áp lực

More about Lindsey Stirling Essay

Open Document