Ldfdsgds; L Essay

19144 Words77 Pages
VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS Politologijos ir sociologijos katedra Vilnius, 1999  UDK 316(075.8) Du228 Mokymo priemonë apsvarstyta VPU Politologijos ir sociologijos katedros 1999 06 10 posëdyje ir rekomenduota spausdinti (protokolo Nr. 4). Vytautas Dumbliauskas SOCIOLOGIJA Mokymo priemonë Tir. 300 egz. 4 sp. l. Uþsak. Nr. 72 Iðleido Vilniaus pedagoginis universitetas Studentø g. 39, LT-2034 Vilnius Redagavo, maketavo ir spausdino VPU leidykla T. Ðevèenkos g. 31, LT-2009 Vilnius Kaina sutartinë ISBN 9986-869-48-X © Vilniaus pedagoginis universitetas Pratarmë Prisipaþinsiu, vienas ið postûmiø paraðyti ðià mokymo priemonæ buvo atsibodæs diktavimas paskaitø metu. Paprastai uþsiraðantieji visada atsilieka nuo kalbanèiojo, todël pirmasis jø rûpestis yra spëti uþsiraðyti, nelabai gilinantis á tai, apie kà kalbama. Aiðku, studentai gali pirmiausia klausyti ir stengtis suvokti dëstytojo pateikiamà informacijà, taèiau pasikliauti girdimàja atmintimi (t. y. neuþsiraðinëti) gali, manau, toli graþu ne kiekvienas, todël gana daþnai paskaitoje atsiranda dëstytojo ir studentø ryðio problema: dëstytojas pasijunta kalbàs þmonëms, kurie yra susirûpinæ prieð tai pasakytos minties uþraðymu. Iðeitis ið tokios padëties yra - reikia iki minimumo sumaþinti uþsiraðinëjimà paskaitos metu. Tam reikëtø lyg ir nedaug - studentai turi turëti kiekvienos paskaitos konspektà ir turi bûti já perskaitæ jau prieð paskaità. Ðtai tada jie galës atidþiai klausyti dëstytojo aiðkinimo, nevarginami mechaniðko uþsiraðinëjimo, tik pasiþymëdami kai kurias pastabas. Todël ði knygutë yra bandymas padëti studijuojantiems sociologijà, tai, kas dar vadinama sociologijos ávadu arba sociologijos pagrindais. Kurso struktûra. Amerikietiðkø sociologijos vadovëliø, kuriais daugiausia rëmiausi, sudarydamas savo kursà, struktûra yra pakankamai skirtinga, taèiau kiekviename jø yra iðskiriamos penkios

    More about Ldfdsgds; L Essay

      Open Document