Law On Enteprises Essay

91991 Words368 Pages
Luật Doanh Nghiệp – Law on Enterprises Luật Doanh Nghiệp – Law on Enterprices LUẬT DOANH NGHIỆP ENTERPRISE LAW Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị of Vietnam, which was amended and supplemented under quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Resolution No. 51/2001/QH10 of December 25, 2001, of Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; the Xth National Assembly, the 10th session; Luật này quy định về doanh nghiệp. This Law provides for enterprises. CHƯƠNG I Chapter I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG GENERAL PROVISIONS Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Article 1.- Scope of regulation Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và This Law provides for the establishment, management hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ organization and operation of limited liability companies, phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc joint-stock companies, partnerships and private enterprises mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh (hereinafter referred collectively to as enterprises) of all nghiệp); quy định về nhóm công ty. economic sectors; and groups of companies. Điều 2. Đối tượng áp dụng Article 2.- Subjects of application 1. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 1. Enterprises of all economic sectors. 2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ 2. Organizations and individuals involved in the chức quản lý và hoạt động của các doanh nghiệp. establishment, management organization and operation of enterprises. Điều 3. Áp dụng Luật doanh nghiệp, điều ước quốc tế Article 3.- Application of the Enterprise Law, treaties và các luật có liên quan and relevant laws 1. Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh 1. The establishment, management organization and nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế áp

More about Law On Enteprises Essay

Open Document