Law of Macedonia Essay

2637 WordsJan 3, 201411 Pages
НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО (академска 2013/2014) I. Податоци за раководителот на предметната програма и предметните наставници |Име и презиме: |Научен степен и академско звање: | | |доктор на правни науки/редовен професор | |д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска |доктор на правни науки/доцент | | | | |д-р Ненад Гавриловиќ | | II. Податоци за соработниците и другите предавачи на предметната програма |Име и презиме на соработникот: |Научен степен и академско звање на соработникот: | |Други предавачи (експерти од практиката): | |/ | III. Основни податоци за предметната програма |Назив на предметната програма: | |Облигационо право | |Код на предметната програма: |Број на кредити: | |50828 |7 (седум) | |Вкупно часови настава:

More about Law of Macedonia Essay

Open Document