Latin Summary Dutch

897 Words4 Pages
Latijn Samenvatting -Groepen naamvallen enkelvoud Groep | Nom | Gen | Acc | Abl | Dominus | Dominus | Domini | Dominum | Domino | | Deus | Dei | Deum | Deo | Filia | Filia | Filiae | Filiam | Filia | | Regina | Reginae | Reginam | Regina | Bellum | Bellum | Belli | Bellum | Bello | | Templum | Templi | Templum | Templo | Urbs | Urbs | Urbis | Urbem | Urbe | | Mater | Matris | Matrem | Matre | | Iuppiter | Iovis | Iovem | Iove | - Nominativus (Gewoon, het onderwerp) Genitivus (Van ……….) Accusativus (Met ……………) Ablativus (Door ………….) -Zin ontleden: “Vesta est soror Iovis” ………………………………………………………….................. “Iuppiter sceptrum habet” ………………………………………………………………………… De accusativus wordt gebruikt voor: 1. Het lijdend voorwerp (object) van een handeling. 2. Na bepaalde voorzetsels, bijvoorbeeld ‘Iuxta=naast’ -Woorden waar de nominativus en de accusativus hetzelfde zijn, zijn onzijdig. -Ablativus is voor waar, geen richting. Maar voor mensen zoals ‘Iove’ kan je zeggen: ‘Cum Iove’ (met Iuppiter) -Let op het verschil: 1. In+Acc geeft een richting aan. “in urbem=naar de stad” 2. In+Abl geeft een plaats aan waar iemand/iets zich bevindt: “in urbe=in de stad.” -Oefening vertaal NL Latijn 1. Door vuur-………………………………..... 2. in het vuur-………………………………… 3. met Mars-…………………………………… 4. met Vesta-………………………………….. 5. in Alba Longa-…………………………….. 6. met de vader-……………………………… 7. door de oorlog-……………………………. 8. met de zuster-…………………………….. - Schema over naamval letter X Naamval | Urbs-groep | Urbs-groep | Bellum-groep | Nominativus | Rex | Mors | Regnum | Genitivus | Regis | Mortis | Regni | Accusativus | Regem | Mortem | Regnum | Ablativus | Rege | Morte | Regno | -Het woord ‘Vir’ Naamval | Urbs-groep | Dominus-groep | Nominativus | Frater | Vir | Genitivus | Fratris | Viri | Accusativus

More about Latin Summary Dutch

Open Document