Lalala Essay

256 Words2 Pages
BÁO CÁO KẾ HOẠCH TUẦN 2&3 THÁNG 10/2014 Ban Truyền Thông Thực hiện: Ngọc Ánh Kế hoạch tuần từ ngày 13 đến ngày 17 | | Báo Cáo | Kế hoạch tuần 3 | Nội dung công việc | TG thực hiện | Kết quả | Khó khăn | Nội dung công việcBổ trợ khác | TG thực hiện | Ngày 13 và 14 đến cơ quan tìm hiểu,làm quen, học việc cùng mọi người trong Ban | | | | | | Ngày 15 đến tìm hiểu và gặp lãnh đạo tại văn phòng đại diện miền Bắc hãng sơn Luxury. | | Đã có được những thông tin cơ bản về hãng sơn Luxury | Chờ chiến lược quảng cáo từ tổng công ty và kí duyệt hợp đồng. | Kí được hợp đồng với hãng sơn Luxury | | Ngày 16 đến công ty TNHH Nông Trang Việt có văn phòng đại diện tại Định Công. Sau đó đến trang trại chăn nuôi của công ty tại thị trấn Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. | | Thu thập được thông tin, hình ảnh của trang trại. | Chờ quyết định kí hợp đồng. | Kí được hợp đồng quảng cáo với công ty TNHH Nông Trang Việt. | | Ngày 17 đến một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội mời quảng cáo. | | Có thêm được mối quan hệ. | Đang khảo sát, chưa có kết quả cụ thể. | Tìm kiếm thêm được các quảng cáo công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì. | | Các công việc bổ trợ khác phối hợp nhóm và trong Ban | | | | |

More about Lalala Essay

Open Document