Lab Report Chemistry Lactase Swedish

1185 Words5 Pages
Inledning Järn är en metall med atomnummer 26 och en atomvikt på ca 55,8u. Det är jordens vanligaste ämne manteln, dock är den ovanligare i jordskorpan. Trots det använder nästan alla organismer sig av järns egenskaper i deras kroppar. I människor och däggdjur används den mest för dess egenskap att oxidera med syre, genom enzymet hemoglobin, men den används även i fiskar och växter, som inte använder hemoglobin. På grund av dess breda utspridning i djur och växtriket kan man inta järn från nästan all mat, men om man vill få tillräckligt mycket järn måste man äta en viss del järnrik föda. Dock varierar behovet för järn från person till person, särskilt kvinnor måste äta mer järnrik föda. Järnbrist ger bla. symptomen hjärtklappning, trötthet och andfåddhet. Därför är det viktigt att veta hur mycket järn det finns i födan. Denna rapport går ut på att analysera hur mycket järn det finns i olika slags livsmedel. Vid den typen av analys är det vanligt att olika komplexbildare används och i denna analys kommer komplexbildare SCN-, tiocyanatjoner, att användas. Komplex med SCN- är känd mest som FeSCN2+ men också Fe(SCN)3 som är oladdad och löser sig därför i opolära lösningsmedel som etylacetat. Dock måste koncentrationen av tiocyanatjoner vara hög för att hindra andra komplexbildare att bindas till järn. I denna analysen kommer spektrofotometri utnyttjas. En spektrofotometer är ett instrument som mäter absorptionen av ljus av en specifik våglängd. Absorptionen ger oss koncentrationen av ämnet i lösningen. I praktiken belyses lösningen med ljus av en bestämd våglängd och ju högre koncentration av ämnet desto mer strålning absorberas. Ljuset är elektromagnetisk strålning i form av fotoner. Till undersökningen behövs ett nollprov, exempelvis vatten som referensvärde. Ljusintensiteten i provlösningen jämförs då med referensvärdet för att ta fram förhållandet mellan

More about Lab Report Chemistry Lactase Swedish

Open Document