Kuyucakli Yusuf Essay

344 WordsApr 14, 20152 Pages
Maddi bakımdan güçlü olan, ellerinde, çevrelerine kıyasla daha fazla para bulunduran aileler hukuk, sosyal hayat ve insan ilişkilerinde diğerlerine göre üstün ve öncelikli konuma sahiptirler. Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf adlı romanında da pek çok adaletsizliğin temelinde yatan bu durum işlenir. Zengin aileler maddiyattan gelen güçlerini kötü amaçlarına hizmet eden araçlar olarak kullanabilirler. Sosyal konumlarının onlara sağladığı ayrıcalıkların başında hukuki zorunluluklardan bile paraları sayesinde sıyrılma imkanları, onların çevrelerinde yaşayan diğer insanlar üzerinde sahip oldukları otoriteyi gösterir. Günümüzde demokratik ülkelerin resmi politikaları toplumda en azından vatandaşların kanun önünde eşit olması fikrine vurgu yapsalar bile fırsat eşitliğinin olmadığı bir durumda çoğu zaman bu hedef kağıt üstünde kalır. Hikayenin geçtiği yüz yıl öncesi ise Dünya’da vahşi kapitalizmin, Osmanlı toplumunda ise daha da geri bir feodal düzenin hakim olduğu bir ortamda bu eşitsizlikler çok daha çarpıcı boyutlardadır. Hikayede, ezen ezilen karşıtlığı içinde ezen taraf olan Şakir, babası Hilmi Bey ve diğer maddi bakımdan güçlü insanlar paraları sayesinde bürokrasiyi bile Kaymakam Salahattin Bey’i kumarda kumpasa düşürerek kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirir, kendi amaçlarının gerçekleştirilmesine engel olan Ali’yi öldürüp işledikleri cinayet için bir bedel ödemezler. Maddi durumdan kötü olan aileler ise güçlü ailelerin kendilerini kullanmalarına izin verirler. Bu ailelerin istismarına ve sömürüsüne maruz kalan Kübra ve annesi paranın gücüne boyun eğen karakterler olarak öne çıkmaktadır. Kasaba halkının gözlerinin önünde olup biten bu haksızlıklara olan tepkisizliği bunu destekler nitelikteyken bunun o toplumun yılgınlığının sonucu olduğu tahmininde bulunulabilir. Adaletin gerçekleşeceği inancı olmayan bir toplumun güce karşı teslim olması bunun doğal bir

More about Kuyucakli Yusuf Essay

Open Document