Kristang Survivor Essay

11969 WordsJun 8, 201348 Pages
Kristang (Malacca Creole Portuguese) –a long-time survivor seriously endangered Alan N. Baxter Universidade de Macau Flinders University Flinders University Portuguese & Spanish Department of Languages Adelaide, South Australia 5001 Alan.Baxter@flinders.edu.au / fshanb@umac.mo Abstract This article discusses the survival of Malacca Creole Portuguese from the 16th to the 20th centuries, focusing on present endangerment. It first identifies key sociohistorical factors leading to linguistic continuity in the early centuries and describes the central domains facilitating the maintenance of a Kristang-speaking community until recently. It then discusses the attrition of Kristang in the 20thC, and considers recent surveys on language use by the Kristang community, noting that existing legislation regarding this minority could, in theory, protect the language. Subsequently, it considers certain linguistic reflexes of attrition and shift in Kristang, in the lexicon and structure, under pressure from Malay and English. The paper concludes by evaluating prospects for revitalization and maintenance of Kristang. Key words: Kristang, Malacca Creole Portuguese, language endangerment, language maintenance. Resumo Este artigo trata da sobrevivencia do crioulo portugués de Malaca dende o século XVI ó XX, centrándose na situación actual de perigo de desaparición. Primeiro, identifícanse os factores sociohistóricos clave que permitiron a continuidade lingüística nos séculos precedentes e descríbense os dominios centrais que facilitaron o mantemento da comunidade falante de kristang ata hai ben pouco. A seguir, exponse a decadencia do kristang no século XX e considéranse os informes recentes sobre o uso da lingua na comunidade kristang, tendo en conta que a lexislación existente sobre esta minoría podería, teoricamente, protexer a lingua. A continuación, considéranse certos indicios

More about Kristang Survivor Essay

Open Document