Kog Hej Med Dig Spassssserrrr Essay

18638 WordsMay 20, 201575 Pages
Thomas'Hahn*Petersen' Eksamensnummer:'' ' 'Syddansk'Universitet'' ' Videnskabsteori'1'E2012' 3.'semester'' ! ! ! 3.!semester,!Videnskabsteori!1!E2012!v.!Jon!Helt!Haarder! ' Eksamensopgave!1:'Der'ønskes'ud'fra'kursuslitteraturen'en'redegørelse'for'og'en'diskussion' af'forholdet'mellem'humaniora'og'naturvidenskab.' ' '' ' '''''Nordisk,)Syddansk)Universitet,)Odense' ' Thomas!Hahn?Petersen! ' Eksamensnummer'' ' D.'12/10/12' ' Anslag:'' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1' Thomas'Hahn*Petersen' Eksamensnummer:'' ' 'Syddansk'Universitet'' ' Videnskabsteori'1'E2012' 3.'semester'' ! Humaniora! ! Humaniora'er'i'vor'tids'betydning'en'videnskab,'omhandlende'”de'mere'menneskelige'ting”.'' Oprindeligt'havde'humaniora'betydningen'”menneskelig”,'sat'overfor'teologi,'der'omhandler' guddommeligheden.'Den'nuværende'betydning'har'eksisteret'i'ca.'200'år.'Begrebet'omfatter'i' dag,'videnskaben'indenfor'sprog,'kultur,'historie'og'kunst.'Mennesket'som'følende,'tænkende,' handlende'og'skabende'væsen'er'det'essentielle'for'en'humanist.''Humaniora'beskæftiger'sig'i' høj'grad'med'samspillet'mellem'individer.''Humaniora'som'studium,'kan'opdeles'i'to'”kasser”.' Humaniora,' som' en' videnskabelig' tradition,' og' humanisme' som' et' dannelsesprojekt.'' Humaniora'er'også'kaldet'”Åndsvidenskaben”.'' ' Humaniora'kan'opdeles'i'forskellige'hermeneutiske'videnskaber,'der'alle'har'det'tilfælles,'at' de' omhandler' ovenstående' emner.' ' Historievidenskaben' koncentrerer' sig' ' om' hvad' der,' gennem' tiden,' er' blevet' nedfældet' på' skrift.' Dette' kan' kredse' om' et' mere' specifikt' emne,' såsom' en' bestemt' tidsperiode.' Sprogvidenskaben' fokuserer' på' alt' fra' et' nutidigt' nationalsprog,' til' sprog' der' ikke' længere' benyttes' i' daglig' tale.' Herfra' kan'

More about Kog Hej Med Dig Spassssserrrr Essay

Open Document