Kledingmarkt Samenvatting Essay

1472 Words6 Pages
Samenvatting Economie Hoofdstuk 1 Werkgevers zijn soms erg huiverig om geschoold en ervaren personeel te ontslaan als de vraag naar producten daalt. Ze zijn bang dat ze later, als het economisch weer beter gaat, een tekort aan vakbekwaam personeel zullen hebben. Werkgevers kunnen bij deeltijd-WW tijdelijk personeelsleden enkele dagen per week in dienst houden. De rest van de week zitten ze in de WW en worden ze bijgeschoold. Aanbod van arbeid (beroepsbevolking) = Werknemers, werklozen en zelfstandigen Vraag naar arbeid = Personeel, overheid en vacatures Als er veel vacatures zijn en weinig werklozen, kunnen bedrijven moeilijk aan personeel komen en is er een krappe of gespannen arbeidsmarkt. Als er weinig vacatures zijn ten opzichte van het aantal werklozen is er een ruime arbeidsmarkt. Samenvatting Economie Hoofdstuk 2 Arbeidsparticipatie of arbeidsdeelname geeft weer in welke mate de bevolking deelneemt aan het arbeidsproces. De beroepsbevolking bestaat uit alle mensen van 15 tot 65 jaar, werkend of werkloos, die zich voor minstens 12 uur aanbieden op de arbeidsmarkt en direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Het aanbod van arbeid wordt bepaald door een aantal ontwikkelingen: * De structurele groei van de bevolking * Conjuncturele ontwikkelingen In een situatie dat het heel goed gaat met de economie- we spreken dan van hoogconjunctuur- groeit het aantal banen en stijgen de lonen. Als de lonen stijgen wordt werken aantrekkelijker en neemt het arbeidsaanbod toe. Doordat door de hogere productie de vraag naar arbeid toeneemt, bieden ook mensen uit de niet-beroepsbevolking zich aan op de arbeidsmarkt die vroeger dachten geen kans op een baan te hebben. Men noemt dit het aanzuigeffect op de arbeidsmarkt. Bij een neergaande economie is er een ontmoedigingseffect: omdat het slecht gaat met de economie daalt de beroepsbevolking.

    More about Kledingmarkt Samenvatting Essay

      Open Document