Kinh Te Phat Trien Essay

26892 Words108 Pages
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 1.1. Đặc điểm vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 4 1.2. Lịch sử hình thành và phát triển: 6 1.3. Đặc điểm chính trị, văn hóa, xã hội: 6 1.3.1. Chính trị 7 1.3.2. Văn hóa, xã hội: 8 1.4 . Khái quát chung về nền kinh tế thương mại Brasil: 9 1.4.1. Phát triển kinh tế, tăng trưởng GDP: 9 1.4.2. Các ngành kinh tế trọng điểm 12 1.4.2.1. Ngành Công nghiệp chủ đạo: 12 1.4.2.2. Các sản phẩm nông nghiệp và nguyên liệu chủ đạo: 17 1.4.2.3. Dịch vụ: 17 1.4.3. Thương mại hàng hoá: 18 1.4.4. Đầu tư: 21 1.4.4.1. Môi trường pháp lý: 21 1.4.4.2. Tình hình đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài: 22 1.4.5. Cơ sở hạ tầng kinh tế: 22 Kết luận chương I 24 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – BRASIL 26 2.1. Tiền đề mối quan hệ Việt Nam – Brasil và chính sách thương mại giữa hai nước 26 2.1.1. Tiến trình ngoại giao giữa hai nước 26 2.1.2. Chính sách thương mại. 29 2.1.2.1. Chính sách thương mại Việt Nam 30 2.1.2.2. Chính sách thương mại của Brasil 31 2.2. Thực trạng quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Brasil 33 2.2.1. Quan hệ thương mại hàng hoá 33 2.2.1.1. Tình hình xuất khẩu của Việt Nam sang Brasil 34 Máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện 36 54.233.323 36 64.444.857 36 2.2.1.2. Tình hình xuất khẩu của Việt Nam sang Brasil 38 2.2.1.3. Đánh giá quan hệ thương mại hàng hoá giữa hai nước trong thời gian vừa qua 41 2.2.2. Quan hệ thương mại dịch vụ 43 2.3. Đầu tư: 44 2.3.1. Đầu tư của Việt Nam vào Brasil 44 2.3.2. Đầu tư nước ngoài của Brasil sang Việt Nam: 48 2.4. Những thuận lợi và khó khăn khi Việt Nam tham gia vào thị trường Brasil. 49 2.4.1. Thuận lợi 49 2.4.1.1. Việt nam và Brasil có mối quan hệ thân thiện về chính trị, có nhiều điểm tương đồng trong đường lối phát triển 49 2.4.1.2. Việt Nam và Brasil đều đang tích cực

More about Kinh Te Phat Trien Essay

Open Document