Kinh Doanh Essay

2441 WordsDec 23, 201110 Pages
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2005-2006 Kinh tế vi mô Bài giảng 1 KINH TẾ HỌC VI MÔ Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Học kỳ mùa Thu 2005 - 2006 Kinh tế học là gì? • Xuất phát điểm của kinh tế học: Quy luật phổ quát về sự khan hiếm • Quy luật khan hiếm: Mâu thuẫn giữa nhu cầu và ước vọng vô hạn với khả năng và nguồn lực hữu hạn của con người • Hệ quả của quy luật khan hiếm: Con người buộc phải lựa chọn về cả 2 phương diện: nhu cầu/ước vọng và phân bổ khả năng/nguồn lực • Hai khía cạnh của sự lựa chọn: Mục tiêu và ràng buộc 8/30/2005 Vũ Thành Tự Anh 2 Vũ Thành Tự Anh 1 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2005-2006 Kinh tế vi mô Bài giảng 1 Kinh tế học là gì? • Khái niệm chính thống: Kinh tế học là bộ môn khoa học xã hội nghiên cứu sự phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho các mục đích sử dụng có tính cạnh tranh, nhằm tối ưu hóa lợi ích của các cá nhân, tổ chức, và nền kinh tế. • Một góc nhìn khác: Kinh tế học như một môn khoa học về thị trường (James Buchanan). 8/30/2005 Vũ Thành Tự Anh 3 Khái niệm về thị trường • Thị trường là một tập hợp những người mua và người bán tương tác với nhau ở hiện tại và trong tương lai để xác định giá cả và sản lượng của một hay một nhóm sản phẩm. • Phạm vi của thị trường: - Khu vực địa lý - Phổ sản phẩm 8/30/2005 Vũ Thành Tự Anh 4 Vũ Thành Tự Anh 2 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2005-2006 Kinh tế vi mô Bài giảng 1 Những câu hỏi cơ bản của kinh tế học • • • • Sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Sản xuất bao nhiêu? Sản xuất cho ai? 8/30/2005 Vũ Thành Tự Anh 5 Các hệ thống kinh tế trả lời những câu hỏi cơ bản của KTH như thế nào? • Kinh tế kế hoạch hóa tập trung • Kinh tế thị trường phi tập trung • Kinh tế hỗn hợp • Kinh tế thị trường [định hướng] XHCN (socialist market economy) • • • • Sản xuất cái gì? Sản xuất như
Open Document