Ke Hoach Kinh Doanh Essay

252 WordsDec 22, 20132 Pages
MỤC LỤC TÓM TẮT TỔNG QUAN Chương 1 MÔ TẢ CÔNG TY 1.1. Mô tả sơ lược về công ty 1.2. Mục tiêu, sứ mệnh, quyền sở hữu 1.3. Sản phẩm kinh doanh Chương 2 BẢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM Chương 3 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 3.1. Môi trường bên trong 3.2. Môi trường bên ngoài 3.3. Phân tích đối thủ cạnh tranh 3.4. SWOT Chương 4 CHIẾN LƯỢC MARKETING 4.1. Phân khúc thị trường 4.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu 4.3. Định vị sản phẩm Chương 5 KẾ HOẠCH MARKETING 5.1. Mục tiêu marketing 5.2. Chiến thuật marketing Chiến lược sản phẩm Chiến lược giá Chiến lược phân phối Chiến lược chiêu thị 5.3. Các chương trình marketing và kế hoạch hành động 5.4. Lập ngân sách dự toán 5.5. Thực hiện và kiểm soát 5.6. Tổ chức bán hàng Chương 6 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 6.1. Quá trình sản xuất 6.2. Các yếu tố đầu vào 6.3. Đầu ra Chương 7 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Chương 8 KẾ HOẠCH QUẢN LÝ 8.1. Sơ đồ tổ chức công ty 8.2. Mô tả công việc, trình độ, lương bổng cho nhân viên 8.3. Chính sách phụ cấp, phúc lợi, xử phạt 8.4. Bảng dự trù chi phí quản lý trong năm 2014 Chương 9 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Chương 10 RỦI RO KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM

More about Ke Hoach Kinh Doanh Essay

Open Document