Ke Hoach Hoi Thi Essay

1898 Words8 Pages
|UBND TỈNH QUẢNG NINH |CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO |Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | | | | |Số : 3464 /KH-SGD&ĐT |Quảng Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2012 | KẾ HOẠCH Hội thi tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông năm học 2012 – 2013 Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2012-2013, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội thi tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông năm học 2012-2013 ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh năm học 2012-2013 như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Thông qua Hội thi, tuyên truyền rộng rãi đến học sinh các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nhằm góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; từng bước xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong học sinh góp phần giảm tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông. Đề cao vai trò, trách nhiệm và công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, học sinh, các đoàn thể và lãnh đạo địa phương. Thông qua Hội thi, phát hiện và nhân rộng các kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình tốt, các điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm TTATGT, đồng thời phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT. Thiết thực hưởng ứng “Năm an toàn giao thông 2012”. Yêu cầu tất cả các trường học (Tiểu học, THCS, THPT, PT DTNT và TT HN&GDTX) tổ chức Hội thi

More about Ke Hoach Hoi Thi Essay

Open Document