Jodko Something Essay

57513 Words231 Pages
WTO ZLDWRZD2UJDQL]DFMD+DQGOX Podstawowe Zasady i Mechanizmy Wielostronnego Systemu Handlu 0L G]\QDURGRZHJR Tomasz Jodko Warszawa listopad 2006 ( © Copyright by Tomasz Jodko 2006) 1 6SLVWUHFL &] ü,,QIRUPDFMHRJyOQHSNW &] ü,,=DVDG\KDQGOXWRZDUDPLSNW &] ü,,,=DVDG\KDQGOXXVáXJDPLSNW &] ü,9+DQGORZHDVSHNW\SUDZZáDVQRFL intelektualnej pkt.280-299 &] ü90HFKDQL]PSU]HJOGyZSROLW\NLKDQGORZHMSNW &] ü9,6\VWHPUR]ZL]\ZDQLDVSRUyZSNW &] ü9,,3RUR]XPLHQLDIDNXOWDW\ZQHSNW &] ü9,,,3UREOHPDW\NDRFKURQ\URGRZLVNDSNW &] ü,;1RZH7HPDW\SNW &] ü;5XQGD] Doha pkt.334-439 &] ü;,8QLD(XURSHMVNDL Polska w WTO pkt.440-456 Literatura i(UyGáD 2 &] ü, Informacje ogólne1 2 3 3U]HG ,,ZRMQ ZLDWRZ PL G]\QDURGRZD SROLW\ND KDQGORZD SU]HMDZLDáD VL  Z dwustronnych (bilateralnych) VWRVXQNDFK KDQGORZ\FK SRPL G]\ SRV]F]HJyOQ\PL SDVWZDPL Ramy te wPLDU UR]ZRMXKDQGOXZLDWRZHJRVWDá\VL ]E\WZVNLHL nieefektywne. 2LOHNODX]XODQDMZL NV]HJRXSU]\ZLOHMRZDQLD .18 SU]\M WD]RVWDáD]ZáDV]F]DZ zakresie WDU\I FHOQ\FK MDNR SRGVWDZRZD ]DVDGD GZXVWURQQ\FKVWRVXQNyZ KDQGORZ\FK WR ZL NV]Rü LQQ\FK HOHPHQWyZ SROLW\NL KDQGORZHM SR]RVWDZDáD Z gestii pozatraktatowej autonomicznej politykiSRV]F]HJyOQ\FKSDVWZ Bilateralizm zSR]\FML EH]ZDUXQNRZHM .18 QLH VSU]\MDá UHGXNFML VWDZHN FHOQ\FK D w przypadku warunkowej KNU ]PLHU]Dá GR ]Uy*QLFRZDQHJR WUDNWRZDQLD SDVWZ  SRG Z]JO GHPWDU\IFHOQ\FK 3RWU]HEQH VWDá\ VL  jednolite ]DVDG\ SROLW\NL KDQGORZHM NWyU\PL NLHURZDá\E\ VL  ZV]\VWNLH SDVWZDRUD]IRUXPPL G]\QDURGRZHJG]LHZV]\VF\XF]HVWQLF\KDQGOXZLDWRZHJRPRJOLE\ ZVSyOQLH SURZDG]Lü QHJRFMDFMH Z sprawach warunków wymiany handlowej a]ZáDV]F]D

    More about Jodko Something Essay

      Open Document