Isang Pananaliksik Ukol Sa Pananaw Ng Mga Mag-Aaral Ng Narsing Ukol Sa Pag-Inom Ng Food Supplements Essay

4562 Words19 Pages
ISANG PANANALIKSIK UKOL SA PANANAW NG MGA MAG-AARAL NG NARSING UKOL SA PAG-INOM NG FOOD SUPPLEMENTS TALAAN NG MGA NILALAMAN Buod Pasasalamat LIstahan ngTalahanayan Kabanata I. Ang Suliranin A. Panimula B. Suliranin C. Mga Tanong D. Sakop ng Pag-aaral E. Konseptong Balangkas F. Kahalagahan ng Pag-aaral G. Kahulugan ng mga Salita Kabanata II. Mga Kaugnayang Literatura at Pag-aaral Kabanata III. Disensyo at Paraan ng Pananaliksik A. Paraan ng Pananaliksik B. Mga Respondente C. Estatistikong Ginamit D. Instrumentong Pampananaliksik Kabanata IV. Presentasyon at Interpretasyon ng Datos Kabanata V. Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon A. Lagom B. Kongklusyon C. Rekomendasyon LIstahan ng mga Sanggunian Apendiks – Kwestiyoneyr Talambuhay PASASALAMAT Taus-pusong nagpapasalamat ang mananaliksik sa mga sumusunod na indibidwal, na nagbigay-inspirasyon at tulong, at suporta upang magkaroon ng kaganapan ang pamanahong-papel na ito: - Kay Ginang Ligaya Hidalgo, ang aking propesor sa Filipino, na tumulong at gumabay sa akin sa paggawa ng isang pamanahong-papel na ito. Sa kanyang pagturo ng tamang hakbangin sa pagsulat ng isang pamanahong-papel at sa kanyang walang sawang pagtama ng aking mga kamalian. - Sa mga awtor, editor, at mananaliksik ng mga akdang pinaghanguan namin ng mga mahahalagang impormasyong aming ginamit sa pagsulat ng una at ikalawang kabanata ng pamanahong-papel na ito, - Sa mga respondente na naglaan ng panahon upang matapat na masagutan ang inihandang sarbey-kwestyoneyr. - Sa aking kasintahan, na siyang matiyagang tumulong sa pagpaparami ng kopya ng aking sarbey-kwestiyoneyr, maging sa pagbasa at pagtama ng mali sa papel na ito. Higit sa lahat, sa Panginoong Diyos para sa buhay, pag-ibig at pagmamahal na

    More about Isang Pananaliksik Ukol Sa Pananaw Ng Mga Mag-Aaral Ng Narsing Ukol Sa Pag-Inom Ng Food Supplements Essay

      Open Document