Ielts Essay

808 WordsNov 21, 20124 Pages
Thời gian thi nói IELTS (speaking) tổng cộng là khoảng 13 – 15 phút, được chia làm 3 phần như sau Phần I: Introductions and Questions about General Topics (khoảng 4 – 5 phút) - Phần này khi bắt đầu là đối thoại thông thường. Trước hết, giám khảo sẽ bảo mình đưa cho họ xem chứng minh nhân dân hoặc passport để đối chiếu. Sau đó, giám khảo sẽ hỏi 1 số câu cơ bản về bản thân thí sinh như họ tên, nơi sinh, gia đình, việc làm, môi trường học tập, nền giáo dục, tình trạng hôn nhân, quê hương, ngày lễ truyền thống.. - Strategies: (1) bình tĩnh, tự tin; (2) không trả lời gọn lỏn ‘yes’ hoặc ‘no’, giám khảo hỏi 1 câu thì ít nhất cũng phải ‘đáp lễ’ khoảng 2 hoặc 3 câu. Ví dụ: + Could you tell me your name? + My name is Wang Zhu. People often call me Pearl Wang, because my first name Zhu means ‘pearl’ in English. Phần II: Talk on a Particular Topic (khoảng 3 đến 4 phút): - Đầu tiên, mình sẽ được rút 1 thẻ gợi y’, trên đó có ghi đề tài mình phải trình bày. Trước khi nói, mình có 1 phút để chuẩn bị và 2 phút để trình bày. - Strategies: (1) bình tĩnh, tự tin; (2) vẽ 1 hình như sau (hình tròn ở giữa, 4 cái gạch dài 4 bên (để ghi những ý chính muốn nói); (3) sử dụng khoảng 3 – 5 từ học thuật (trong phần IELTS Vocabulary); (4) sử dụng khoảng 2 – 3 câu thành ngữ/tục ngữ/ đặc ngữ Mỹ (trong phần Idioms). KHÔNG SỬ DỤNG ACADEMIC VOCABULARY VÀ IDIOMS THÌ ĐIỂM CHỈ KHOẢNG 6.0 TRỞ XUỐNG THÔI. Ví dụ: - Describe a teacher who has greatly influenced you in your education. - You should say: o Where you met your teacher o What subject he/she taught o What was special about him/her And explain why this person influenced you so much. Nói quá 2 phút cũng không sao, khoảng từ 2 phút đến 2 phút rưỡi mà mình có thể cover hết những phần trọng điểm người ta hỏi (what/ when/ where/ why) là ok. Nếu mình nói lâu quá thì giám khảo có thể ngắt mình bất cứ lúc

More about Ielts Essay

Open Document