Ie Common Files Essay

1262 Words6 Pages
| | | | |TABELA - wydzielony logicznie zbiór danych,|TABELA - wydzielony logicznie zbiór danych,|TABELA - wydzielony logicznie zbiór danych, | |zorganizowanych |zorganizowanych |zorganizowanych | |w formie tabeli składającej sie z wierszy |w formie tabeli składającej sie z wierszy |w formie tabeli składającej sie z wierszy | |dzielonych na kolumny |dzielonych na kolumny |dzielonych na kolumny | |pojedynczy wiersz nazywamy rekordem. |pojedynczy wiersz nazywamy rekordem. |pojedynczy wiersz nazywamy rekordem. | |POLE-zwane także |POLE-zwane także |POLE-zwane także | |atrybutem lub kolumna, to struktura danych |atrybutem lub kolumna, to struktura danych |atrybutem lub kolumna, to struktura danych | |opisująca |opisująca |opisująca | |pojedyncza dana w rekordzie np. nazwisko |pojedyncza dana w rekordzie np. nazwisko |pojedyncza dana w rekordzie np. nazwisko | |ZAPYTANIE (KWERENDA)-konstrukcja językowa |ZAPYTANIE (KWERENDA)-konstrukcja językowa |ZAPYTANIE (KWERENDA)-konstrukcja językowa | |która pozwala |która pozwala |która pozwala | |na wyszukiwanie danych z bazy danych za |na wyszukiwanie danych z bazy danych za |na wyszukiwanie danych z bazy danych za | |pomocą pytań. np. |pomocą pytań. np. |pomocą pytań. np.

More about Ie Common Files Essay

Open Document