Huong Essay

2358 Words10 Pages
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NÔI KỲ THI HẾT HỌC KÌ I ĐH NGOẠI THƯƠNG NĂM HỌC 2008 – 2009 ĐỀ THI THỬ KINH TẾ VI MÔ LẦN 3 Thời gian làm bài : 90 phút |Mã Đề : 1324 | Chọn câu đúng trong các câu a, b, c, d và đánh dấu X vào bảng trả lời Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan. Hàm sản xuất có dạng Q=2L0,6 K0,8 ; Pl=2; Pk=4; Qmax=10.000 Câu 1: Kết hợp sản xuất tối ưu thì chi phí sản xuất tối thiểu TCmin bằng: A 1.200,50 B 2.580,72 C 3.000 D Cả ba câu đều sai Câu 2: Kết hợp sản xuất tối ưu thì lao động L bằng: A 553 B 250 C 150 D Cả ba câu đều sai Câu 3: Kết hợp sản xuất tối ưu thì vốn K bằng: A 368,68 B 325 C Cả ba câu đều sai D 555 Dùng số liệu sau để trả lời các câu hỏi có liên quan Một doanh nghiệp kinh doanh sản xuất hàng hóa X với định phí (FC) là 100 triệu đồng/tháng, biến phí để sản xuất một sản phẩm (biến phí trung bình AVC) là 60 ngàn đồng, giá bán một sản phẩm (P) là 110 ngàn đồng. Câu 4: Doanh thu hòa vốn/tháng là: A 220 triệu đồng B 330 triệu đồng C Cả ba câu đều sai D 275 triệu đồng Câu 5: Nếu doanh nghiệp sản xuất và bán được 4.000 sản phẩm/tháng, vậy lợi nhuận/tháng của doanh nghiệp là: A 150 triệu đồng B 100 triệu đồng C 200 triệu đồng D Cả ba câu đều sai Câu 6: Sản lượng hòa vốn/tháng là: A Cả ba câu đều sai B 2.000 C 2.500 D 3.000 Câu 7: Giá bán sản phẩm trên thị trường bằng bao nhiêu thì doanh nghiệp phải ngừng kinh doanh A 50 ngàn đồng B Dưới 110

More about Huong Essay

Open Document