השפעת דילול משאבים על לקיחת סיכון ונתינת אמון בזרים Essay

3077 WordsDec 22, 201213 Pages
השפעת דילול משאבים על לקיחת סיכון ונתינת אמון בזרים מטרת המחקר הנוכחי, הייתה לבחון השפעה של זמינות/חוסר זמינות של משאבים קוגניטיביים , על תהליך לקיחת הסיכון של נבדקים, ובעיקר את לקיחת הסיכון ב"משחק האמון" , בו יש צורך לתת אמון בזר כדי לזכות בסכום המקסימלי. כמות המשאבים הקוגניטיביים הזמינים תופעלה באמצעות כתיבת סיפור עם/בלי שימוש באותיות מסוימות , לאחר-מכן שיחקו הנבדקים באחד מהמשחקים: "בעיית החלטה" , "משחק אמון" או "הדיקטאטור המסוכן". בכל משחק אפשרות לזכייה ודאית ואפשרות לא ודאית לזכייה בסכום גדול יותר. מדדנו מהי הסבירות המינימאלית לזכייה בסכום הגדול, בה יהיו הנבדקים מוכנים לוותר על האפשרות הודאית ולקחת סיכון. בהתאם להשערתנו,מצאנו שתחת מצב של דילול משאבים, נבדקים ייקחו סיכון רב יותר, ללא תלות בסוג המשחק. בנוסף, שיערנו שבמצב דילול משאבים, קבלת ההחלטה לבטוח בזר, תהיה קלה יותר, מאחר ואנשים זמינים פחות קוגניטיבית לשקול את הסיכון הנוסף, מעבר להפסד הכלכלי, והוא מחיר הבגידה. הממצאים מראים חוסר אינטראקציה, וייתכן ומחיר הבגידה האפשרי, אינו גורם אוניברסאלי הגורם להפחתת אמון. מבוא: אמון בזרים הינו שחקן משמעותי במגוון תחומים רחב, החל בכלכלה ומסחר ועד יצירת מערכות יחסים חדשות. גורמים שונים משפיעים על האמון, ויכולים באופן עקיף להשפיע רבות גם על מגוון התחומים הללו. אי לכך, ניתן להפיק תועלת רבה מחקירה והבנה של גורמים אלו. מחקר זה בוחן את האפשרות שלתהליכים קוגניטיביים שמונעים על ידי פונקציות ניהוליות (Executive Function), יש השפעה על נתינת אמון באדם זר. כחלק מהמאמץ להבין מהם המרכיבים השונים המעורבים בהחלטה האם לתת אמון, (2011) Murray et al.הציעו את מודל התהליכים הדואלים (Dual-Process Model). המודל מבחין בין שני תהליכים מנטאליים המעורבים בהחלטה לתת אמון: תהליך אימפולסיבי ותהליך מחושב (Deliberative). התהליך האימפולסיבי הינו תהליך אוטומטי, אסוציאטיבי, ולעיתים קרובות מעורבים בו רגשות. לעומתו התהליך המחושב הינו חשיבה מאומצת, שכוללת לקיחת פרספקטיבה, הערכת סיכונים ואמונותיו של נותן האמון בנוגע ליכולותיו ולמהימנותו של מקבל האמון. מודל התהליכים הדואלים מציע שההחלטה אם לתת אמון

More about השפעת דילול משאבים על לקיחת סיכון ונתינת אמון בזרים Essay

Open Document