Hometown Essay

282 Words2 Pages
Danh sách học sinh lớp 9c năm 2014-2015 (Đội tuyển Văn,Anh) Stt | Họ và tên học sinh | Lớp cũ | Môn | Ghi chú | 1. | Đinh Hải Anh | C | A | 1 | 2. | Tô Kim Anh | A | A | 3 | 3. | Tạ Ngọc Minh Anh | A | V | 2 | 4. | Đinh Minh Anh | C | A | 4 | 5. | Vũ Ngọc Anh | C | A | 2 | 6. | Vũ BÌnh Phương Anh | Vũ Lăng | V | 6 | 7. | Lê Thi Phương Anh | A | V | 1 | 8. | Phạm Thi Phương Anh | C | A | 6 | 9. | Tô Phương Anh | A | A | 10 | 10. | Đặng Vân Anh | Vũ Lăng | V | 4 | 11. | Nguyễn Vân Anh | C | A | 9 | 12. | Tạ Thi Ngọc Ánh | A | V | 5 | 13. | Tô Thi Dung | A | V | 11 | 14. | Lâm Thanh Giang | C | A | x 1 | 15. | Lê Thi Thu Hà | B | A | 5 | 16. | Trương Thi Minh Huệ | A | V | 8 | 17. | Lương Thi Lan | B | A | 11 | 18. | Lê Gia Linh | B | V | 8 | 19. | Nguyễn Thanh Hoài Linh | B | V | 2 | 20. | Đào Thi Phương Linh | A | V | 8 | 21. | Nguyễn Thùy Linh | D | A | 9 | 22. | Vũ Thi Mai Nguyệt | D | A | 5 | 23. | Trần Mai Phương | A | V | 7 | 24. | Lê Thi Thúy Quỳnh | A | V | 10 | 25. | Hoàng Thi Minh Tâm | A | V | 3 | 26. | Vũ Thi Phương thảo | D | A | 9 | 27. | Lương Thanh thảo | A | V | 6 | 28. | Trâng Diệu Thùy | A | A | 7 | 29. | Nguyễn Thủy Tiên | Hưng Đạo | V | 7 | 30. | Mai Kiều Trang | B | A | 11 | 31. | Đầu Vũ thảo Vân | A | A | 3 | 32. | Hoàng Bảo Yến | A | A | 10 | 33. | Lại Hồng Yến | D | V | 4 | 34. | Đặng Ngân Hà | Tỉnh Thái Bình | V |

More about Hometown Essay

Open Document