Hoạt Động Cung Ứng Nguyên Phụ Liệu Tại Nbc Essay

16316 Words66 Pages
MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH SÁCH CÁC BẢNG iii DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ iii CHÚ THÍCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ THUẬT NGỮ iv PHẦN MỞ ĐẦU vi 1. Lý do lựa chọn đề tài vi 2. Mục tiêu nghiên cứu vii 3. Phạm vi nghiên cứu vii 4. Nội dung của Khóa luận vii 5.Ứng dụng của Khóa luận viii Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1 1.1 Vai trò của chuỗi cung ứng may mặc toàn cầu 1 1.1.1 Chuỗi cung ứng may mặc toàn cầu 1 1.1.2 Vị trí các nước đang phát triển trong chuỗi cung ứng may mặc toàn cầu 1 1.2 Quy trình cung ứng nguyên phụ liệu 2 1.2.1 Hoạt động thu mua 3 1.2.2 Các vấn đề quan trọng trong hoạt động cung ứng nguyên phụ liệu 5 1.3 Phương pháp đánh giá quy trình cung ứng 8 1.3.1 Đánh giá quy trình thu mua 8 1.3.2 Đánh giá hoạt động tồn kho 10 1.3.3 Đánh giá hoạt động vận tải 10 1.4 Vấn đề cung ứng trong sản xuất gia công hàng dệt may tại Việt Nam 10 Chương 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG NGUYÊN PHỤ LIỆU TRONG SẢN XUẤT GIA CÔNG TẠI TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ 13 2.1 Giới thiệu về Tổng công ty may Nhà Bè 13 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 13 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Tổng công ty may Nhà Bè 14 2.2 Vai trò của hoạt động gia công đối với Tổng công ty may Nhà Bè 14 2.2.1 Tình hình xuất nhập khẩu chung 14 2.2.2 Tình hình kim ngạch của loại hình gia công 16 2.3 Phân tích hoạt động cung ứng nguyên phụ liệu tại Tổng công ty may Nhà Bè 17 2.3.1 Toàn thể quy trình chuỗi cung ứng may mặc 17 2.3.2 Nguồn nguyên phụ liệu 19 2.3.3 Quy trình cung ứng nguyên phụ liệu 21 2.4 Đánh giá hoạt động cung ứng nguyên phụ liệu tại Tổng công ty may Nhà Bè 26 2.4.1 Đánh giá hoạt động thu mua 27 2.4.2 Đánh giá hoạt động phụ trợ của hoạt động cung ứng nguyên phụ liệu 30 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG NGUYÊN PHỤ LIỆU TẠI TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ 33 3.1 Nhóm giải pháp trong ngắn hạn 33 3.1.1 Xây dựng hệ thống định danh số hóa 33 3.1.2 Xây dựng hệ thống nhà

More about Hoạt Động Cung Ứng Nguyên Phụ Liệu Tại Nbc Essay

Open Document