Hiring Essay

794 Words4 Pages
Załącznik nr 2 do uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 kwietnia 2006 r. Nr 6/IV/2006 w sprawie studiów doktoranckich Rekrutacja na studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim §1 1. Na studia doktoranckie mo e być przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra in yniera, lekarza lub inny równorzędny. 2. Na studia doktoranckie mo e być równie przyjęty cudzoziemiec. Zasady przyjmowania cudzoziemców regulują odrębne przepisy. 3. Studiów doktoranckich nie mo na łączyć z etatem rezydenckim. 4. Rekrutacja na studia środowiskowe, w tym międzynarodowe odbywa się według zasad określonych w niniejszej uchwale. §2 1. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim mogą stanowić kontynuację studiów doktoranckich rozpoczętych na innym uniwersytecie, tak e zagranicznym. 2. Decyzję w sprawie kontynuacji podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna w oparciu o opinię kierownika studiów doktoranckich i opinię nowego opiekuna naukowego, wskazując na zakres ewentualnego uzupełnienia ró nic programowych. 3. § 7, § 9 ust. 3 i § 10 stosuje się odpowiednio. §3 1. Limit przyjęć na studia w danym roku akademickim ustala rada wydziału, a zatwierdza Senat UJ. 2. Limit, o jakim mowa w ust. 2 oraz termin postępowania rekrutacyjnego ustalony przez radę wydziału dziekan podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 maja ka dego roku. 2 §4 1. W podaniu o przyjęcie na studia doktoranckie kandydat określa rodzaj studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne płatne, niestacjonarne bezpłatne) w ramach mo liwości ustalonych przez

More about Hiring Essay

Open Document