Hiiii Essay

649 WordsJul 13, 20133 Pages
CHÖÔNG TRÌNH THAM QUAN DU LÒCH : □ Khôûi haønh: □ Ñi, veà baèng xe du lòch ñôøi môùi– Thôøi gian: 2 ngaøy 1 ñeâm |NGAØY 01 |TP.HOÀ CHÍ MINH – TAØ CUÙ - PHAN THIEÁT |(AÊn saùng, tröa, chieàu) | Saùng : Xe vaø höôùng daãn vieân GM Travel ñoùn Quyù khaùch taïi ñieåm heïn. Khôûi haønh ñi Phan Thieát. Ñoøan döøng chaân nghæ giaûi lao vaø aên saùng taïi nhaø haøng Höng Phaùt Traûng Bom. Tieáp tuïc ñi Phan Thieát. Ñeán nuùi Taø Cuù ñoøan tham quan vaø chinh phuïc nuùi Taø Cuù (caùp treo töï tuùc). Ngaém nhìn toøan caûnh bieån töø treân ñænh nuùi. Tham quan chuøa Linh Sôn Tröôøng Thoï – töôïng phaät naèm daøi nhaát Vieät Nam…Ñeán Phan Thieát, ñoøan aên tröa, nhaän phoøng khaùch saïn. Chieàu Ñöa ñoøan vaøo KDL Hoøn Rôm quyù khaùch nghe giôùi thieäu : Thaùp Chaøm Poshanö, Di tích Laàu Oâng Hoaøng, Baõi ñaù Oâng Ñòa, raëng döøa Haøm Tieán… tham quan suoái Hoàng Laïc Long Quaân, Ñoài caùt vaøng – ñoài caùt bay. Ñeán KDL Hoøn Rôm quyù khaùch nhaän baøn + gheá vaø taém bieån töï do taïi KDL. Duøng côm chieàu. Ñöa ñoøan veà laïi Phan Thieát nghæ ngôi. Khaùm phaù Phan Thieát veà ñeâm. |NGAØY 02 |PHAN THIEÁT – ÑOÀI DÖÔNG - TPHCM |(AÊn saùng, tröa) | Saùng Duøng ñieåm taâm saùng taïi khaùch saïn. Ñöa ñoøan ra bieån Ñoài Döông quyù khaùch töï do taém bieån vaø thöôûng thöùc haûi saûn bieån : toâm cua gheï…gheù cöûa haøng ñaëc saûn Phan Thieát mua nöôùc naém, baùnh keïo vaø caùc loïai khoâ möïc…. Laøm thuû tuïc traû phoøng. Chieàu : Ñoaøn rôøi Phan Thieát veà TP.HCM. treân ñöôøng veà döøng laïi Long Khaùnh cho ñoøan mua traùi caây vaø nghæ giaûi lao. Ñeán TP.Hoà Chí Minh. Chia tay - taïm bieät Quyù khaùch vaø heïn gaëp

More about Hiiii Essay

Open Document