Fulbright Essay

7275 Words30 Pages
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 Các phương pháp phân tích Tài liệu phát thêm Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Học kỳ thu năm 2007 Các phương pháp phân tích Tài liệu phát thêm Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) bằng SPSS • • • • • Giới thiệu về phân tích nhân tố khám phá Thao tác thực hiện Đọc kết quả Nhân số Các phân tích khác sau khi thực hiện phân tích nhân tố Khaùnh Duy 1 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2007-2008 Các phương pháp phân tích Tài liệu phát thêm 1. Giới thiệu Phân tích nhân tố khám phá là một phương pháp phân tích thống kê dùng để rút gọn một tập gồm nhiều biến quan sát phụ thuộc lẫn nhau thành một tập biến (gọi là các nhân tố) ít hơn để chúng có ý nghĩa hơn nhưng vẫn chứa đựng hầu hết nội dung thông tin của tập biến ban đầu (Hair & ctg, 1998) Ví dụ: Thọ & ctg (2005) đã đo lường “cơ sở hạ tầng đầu tư” của tỉnh Tiền Giang thông qua 12 biến quan sát (điện ổn định, nước ổn định … chi phí lao động rẻ). 12 biến quan sát này được rút gọn thành 3 nhân tố. Ba nhân tố mới được đặt tên là: cơ sở hạ tầng, mặt bằng, lao động. Stt Biến quan sát 1 Điện ổn định 2 Nước ổn định 3 Thoát nước tốt 4 Giá điện hợp lý 5 Giá nước phù hợp 6 Thông tin liên lạc thuận tiện 7 Giao thông thuận lợi 8 Giá thuê đất hợp lý 9 Chi phí đền bù, giải toả thoả đáng 10 Mặt bằng sắp xếp kịp thời 11 Lao động dồi dào 12 Chi phí lao động rẻ Nguồn: Thọ &ctg, 2005, 49 Cơ sở hạ tầng .59 .69 .65 .62 .59 .58 .59 .27 .13 .14 .16 .08 Nhân tố Mặt bằng .09 .06 -.01 .26 .18 .21 .22 .65 .86 .83 .16 .04 Lao động .31 .16 -.11 .10 .17 -.01 .11 .07 .09 .08 .80 .86 2. Thao tác thực hiện Bạn hãy mở file chat luong khoa hoc thac si va su hai long cua hoc vien.sav. Đây là một phần dữ liệu khảo sát chất lượng khoá học thạc sĩ và sự hài lòng của học viên cao học của một trường đại học khối kinh tế ở TPHCM. Bản

More about Fulbright Essay

Open Document