Financial Planning Essay

5053 WordsOct 22, 201421 Pages
Jacek Mizerka Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie (Artykuł zamieszczony w Zeszytach Naukowych AE; Seria I, Zeszyt 264 „Studia z finansów przedsiębiorstwa”, AE, Poznań 1998 I. Wstęp Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie jest potrzebne, ponieważ decyzje dotyczące działalności bieżącej i jego przyszłości muszą być ze sobą powiązane. Na czym zatem polega proces planowania finansowego w przedsiębiorstwie? Modyfikując nieco R. A. Brealey-a i S.C. Myers-a[1], można by stwierdzić, że planowanie finansowe jest procesem polegającym na: 1. poszukiwaniu możliwości kierunków inwestowania oraz źródeł finansowania działalności firmy, 1. przewidywaniu przyszłych konsekwencji finansowych zidentyfikowanych możliwości, 1. wyborze konkretnego wariantu inwestycyjnego i polityki finansowania działalności, 1. wykorzystaniu planu dla porównywaniu rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z sytuacją planowaną Celem planowania finansowego jest stworzenie jak najlepszych warunków dla obserwacji bieżącej sytuacji finansowej oraz podejmowania jak najlepszych decyzji dotyczących przyszłości firmy. Planowanie finansowe w firmie jest zatem procesem ciągłym, w którym następuje badanie konsekwencji finansowych różnych scenariuszy rozwoju wydarzeń, wprowadzanie danych rzeczywistych, porównywanie ich z wielkościami planowanymi, co w konsekwencji może prowadzić do zmiany programu inwestycyjnego, polityki finansowania, a nawet celów strategicznych wyznaczonych w opracowanej uprzednio strategii firmy. Nie należy identyfikować planowania finansowego z prognozowaniem. Planowanie finansowe jest bowiem procesem, w którym sprawdzane są konsekwencje finansowe również stosunkowo mało prawdopodobnych scenariuszy rozwoju wydarzeń; podczas gdy prognoza jest raczej sądem kategorycznym o zajściu określonego zdarzenia w przyszłości[2]. Siłą rzeczy chcąc coś kategorycznie

More about Financial Planning Essay

Open Document