Essay

776 Words4 Pages
AKADEMIA E MBROJTJES “SPIRO MOISIU” DEPARTAMENTI I STRATEGJISË DHE SIGURISË KOMBËTARE SEKSIONI I TEORISË SË LUFTËS DHE HISTORISË USHTARAKE Prof. Dr. ® Proletar HASANI Tiranë, Shkurt 2012 HISTORIA E USHTRISË SHQIPTARE NË VITET 1912-1939 PËRMBAJTJA: 1. HYRJE –Shkurtimisht një vështrim i shpejtë mbi hapësirën historike Lashtësi deri në vitin 1912. Ngjarjet më kryesore. 2. FILLIMET E ORGANIZIMIT USHTARAK SHQIPTAR, 1912-1914. • Kushtet e lindjes së këtij organizimi. • Fillimet e organizimit. • Veçoritë e këtij organizimi. • Rrethanat e përmbylljes së kësaj periudhe. 3. ORGANIZIMI USHTARAK KALIMTAR. • Organizmi ushtarak në kohën e Qeverisë së Princ Widi-t Mars-Shtator 1914. • Organizmi ushtarak në kohën e Qeverisë së Përkohëshme të Durrësit 1918-1919. 4. KOHA E ORGANIZIMIT TË MIRËFILLTË USHTARK NË SHQIPËRINË E VITEVE 1920-1924. • Ringritja e Ushtrisë Shqiptare, viti 1920. • Organizimet e saj në vitet 1920-1922 deri më 1924. 5. ORGANIZIMI USHTARAK DHE VEÇORITË E TIJ NË VITET 1925 DERI 1928. • Rënia e Qeverisë së F. S. Nolit, rikthimi i A. Zogut dhe masat për riorganizimin e Ushtrisë Shqiptare, v. 1925. • Evolimi i saj në vitet 1925-1928. 6. MONARKIA SHQIPTARE DHE ORGANIZIMI USHTARAK NË KOHËN E SAJ, vitet 1928-1939 • Ligji për rregullimin e Fuqive Armatë, 6 Nëntor 1929, risitë e tij. • Dekret-Ligjet e viteve 1932, 1934 dhe 1937, veçoritë e tyre. • Krijimi i infrastrukturës ligjore (ligje, vendime, rregullore etj.). 7. DËSHTIMI DHE SHPËRBËRJA E USHTRISË SHQIPTARE NË AGRESIONIN FASHIST TË 7 PRILLIT 1939. PËRFUNDIME. LITERATURA. - Historia e Ushtrisë Shqiptare, Pjesa e Parë, 1912-1939. Tiranë, SHBU 2000. - Historia e organizimit të Ushtrisë Kombëtare Shqiptare, Pjesa I, viti 1912-1944. (Material studimi). Tiranë 1995-2000. (Botim i

More about Essay

Open Document