Eseey Essay

2569 Words11 Pages
FIZIČKA I KOLOIDNA HEMIJA Predavanje br. 12 ELEKTROHEMIJA Prema nosiocima naelektrisanja supstance se mogu svrstati i u: a) provodnike prve vrste i b) provodnike druge vrste Provodnici prve vrste provode električnu struju elektronima (tzv. elektronski provodnici). U ovu grupu spadaju metali, grafit (ugljenik), neki oksidi, poluprovodnici n-tipa (npr. n-tip galenita). Provodnici druge vrste se još zovu i elektroliti ili jonski provodnici jer provode električnu struju jonima koji čine taj provodnik Prema tipu hemijske veze elektroliti su jonska ili delimično jonska jedinjenja, a po broju komponenata jednokomponentni i višekomponentni. Elektroliti mogu biti: 1) čvrsti elektroliti; 2) tečni. Tečni elektroliti su: a) čiste tečnosti (npr.etilalkohol, voda, sumporna kiselina, bezvodna sirćetna kiselina); b) vodeni i nevodeni rastvori jonskih jedinjenja (rastvori kiselina, baza ili soli), tzv. elektrolitički rastvori; c) rastopi čisto jonskih ili soli sa udelom kovalentne veze. ELEKTROHEMIJA je deo fizičke hemije koji proučava u kondenzovanim sistemima (tečni i čvrsti sistemi) reakcije koje se odigravaju usled razdvajanja ili protoka naelektrisanih čestica, tj. električne struje. Takve reakcije se zovu elektrohemijske reakcije i praćene su pretvaranjem hemijske energije (slobodne energije elektrohemijske reakcije) u električnu ili obrnuto električne u hemijsku. Elektrohemijske reakcije se razlikuju od hemijskih pre svega po tome što u njima učestvuju slobodni elektroni. Dalje, hemijske reakcije imaju reagujuće komponente u neposrednom dodiru i praćene su transformacijom hemijske u toplotnu energiju i obrnuto. Kod elektrohemijskih reakcija nema direktnog kontakta reagujućih komponenata. Da bi do elektrohemijske reakcije došlo elektrohemijski sistem mora da sadrži bar dva

    More about Eseey Essay

      Open Document