Effects Essay

33496 Words134 Pages
The Impact of Text Messaging on Standard English Stine Prøysen Universitetet i Bergen Department of Foreign Languages 2009 Sms-språkets innvirkning på standard engelsk Denne avhandlingen tok sikte på å kartlegge hvorvidt sms-fenomenet har hatt en innvirkning på det skrevne engelske språket. Det later til at elektronisk kommunikasjon, som chatting på internett og tekstmeldinger på mobiltelefon, opptar mye av fritiden til dagens ungdom1. Det kan da virke uunngåelig for skoleelever å holde sms-språket (med dets forkortelser og enkel syntaks) adskilt fra det formelle skrevne språket som forventes brukt i skolen. Den første hypotesen gikk ut på at high school-elever (i alderen 14-18 år) ikke holdt smsspråket adskilt fra standard engelsk, og denne ble testet ved hjelp av stiloppgaver elever ved en high school i Wisconsin, USA, hadde skrevet. 51 dataskrevne stiler, samt 58 håndskrevne stiler ble samlet inn for så å bli gjennomgått nøye. Hypotesen ble bekreftet av funn fra stilene, da det viste seg at blant annet forkortelser og små bokstaver ble flittig brukt i stilene, enda dette er typisk for sms-språk og ikke hører til standard engelsk. Hypotese nummer to gikk ut på at de gamle forkortelsene som er en del av standardspråket er gått i glemmeboken til fordel for nye forkortelser som er blitt introdusert gjennom elektronisk kommunikasjon. Dette ble testet ved hjelp av et spørreskjema som bestod av 23, henholdsvis gamle og nye forkortelser. Disse ble delt ut til 55 high school elever, og 24 universitetsstudenter i Wisconsin, USA. Det viste seg at hverken elevene eller studentene hadde nevneverdige vanskeligheter med å forstå de nye forkortelsene, det vil si forkortelsene som typisk blir brukt i tekstmeldinger og internett chatting, mens gamle forkortelser, slik som ad og nb, ikke ble forstått som en del av standardspråket, og ble istedet tolket i lys av

More about Effects Essay

Open Document