Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Economics Business Essay

Open Document

Below is an essay on "Economics Business" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Cilt : V I , Sayı : 4

259

JEOLOJİNİN ANA PRENSİPLERİ YE TEMEL KONULARI Erdoğan DEMİRTAŞLI * )

Jeoloji Nedir : Jeoloji ; yerin altında ve üstündeki mad­ de, yapı ve şekillerle ve bunları meydana ge­ tiren tabiat kuvvetleriyle ilgilenen bir yer ilmidir. Yaşadığımız atomik çağda «ilim» söz­ cüğünün anlamı kişilere göre az çok değiş­ tiğinden ilmin de bir tarifini yapmak fayda­ lı olacaktır. Zira bugün ilim denince, ilim ada­ mı olmayan çok kimsenin aklına fizik ve kimya ile ilgili problemler veya nükleer araş­ tırmalar gibi pek az kimsenin anlayabildiği çalışmalar gelmektedir. Aslında ise ilim, göz­ lem ve deney yoluyla elde edilen bilgilerin bir sistem dahilinde genelleştirilmesidir ve mut­ laka insanlığa faydalı olması gerekmez. İl­ min çok çeşitli sahaları vardır. Belli başlı olanlar, fizikî ilimler, tıbbî ve tabiî ilimler­ dir. Jeoloji tabiî ilimlerden sayılır. Bütün ilimlerde ortak olan kural hepsinin de tabiat kuvvetlerinin belli şartlar altında nasıl tesir­ ler icra ettiklerini belirten genel kanun ve kaideler ortaya koymaları ve bunu yaparken de gözlem ve deneye başvurmalarıdır. Fizikî ilimlerde deneyler istenildiği gibi düzenlene­ bilir ve t e k r a r edUebilirler. Tabiî ilimlerde ise lâboratuvar tecrübeleri her zaman elve­ rişli değildir. Bundan dolayı tabiî ilimlerle uğraşanlar bazen sadece tabiattaki olayları izlemek ve sahada yapılan gözlemlere dayan­ mak zorundadırlar. Jeoloji de bir tabiat ilmi olduğundan, jeologun lâboratuvan sahadır ve jeolog herşeyden önce iyi bir gözlemci ol­ mak zorundadır. Jeoloji ilminin bir diğer özelliği de şudur : Yer kabuğunun geçirdiği değişimlerle doğrudan doğruya ilgili oldu­ ğundan jeolojide zaman faktörünün büyük bir önemi vardır. Jeolojik olayların gelişimi çok uzun bir zaman süresine bağlıdır. Mese­ lâ Alp Dağlarının meydana gelmesi için ge­ rekli zaman süresi, bizim alışageldiğimiz za­ man ölçülerinin, senelerin ve asırların çok ötesinde kalır.
*) Jeolog M.T.A. Enstitüsü Tektonik Harita Servisi Şefi...

Show More


Citations

MLA Citation

"Economics Business". Anti Essays. 20 Apr. 2019

<https://www.antiessays.com/free-essays/Economics-Business-151116.html>

APA Citation

Economics Business. Anti Essays. Retrieved April 20, 2019, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Economics-Business-151116.html