Econ Essay

3321 Words14 Pages
Makro Ekonomi Bölüm 17 Makroekonomi: Resimin Tamamı (Macroeconomics: The Big Picture) Makroekonomi bütün ekonomiye geniş açıdan ve detaylara girmeden bakar. Özetle bu branş ekonominin bir bütün olarak nasıl büyüdüğü ve nasıl değiştiğiyle ilgilenir ve birçok piyasanın toplamının davranışı ile ilgilenir. Makroekonomi toplam tüketim, toplam yatırım, toplam ihracat vs. gibi fazla sınıflandırma yapmadan konuları bir pota altında birleştirerek inceler, bütün piyasaların toplam davranışını özetler. Mikroekonomi ise tek tek piyasaların detayları ile ilgilenir. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (Real gross domestic product, Real GDP): Bir ekonomide belirli bir zaman aralığında üretilmiş tüm mal ve hizmetlerin, enflasyona göre ayarlandıktan sonra değerlerinin ölçülmesi için bir araç. (Enflasyon etkisi düşülmüş ve gerçekten üretimde bir değişim olup olmadığını ölçen bir araç). Bazen çıktı (output) veya üretim (production) diye adlandırılır. Makroekonominin uğraştığı iki ana konu uzun dönem ekonomik büyüme (economic growth) ve kısa dönem konjontürel dalgalanmadır (business cycles) Makroekonominin inceleme konuları aşağıdaki şekil ile özetlenebilir. Bu şekil ya da GDP firmaların, tüketicilerin ve en önemlisi devletin toplam davranışının bir sonucudur. Milli Üretim (National product) için iyi bir ölçü birimi olarak reel GDP GDP genelde artan bir trend (eğilim) izler ama bu artış iniş çıkışlarla olmaktadır. Actual income < potential income = recessionary gap. Actual income > potential income = inflationary gap. Long-term growth: Short-term fluctuations: Ülkenin ekonomisinin genel performansının iyi bir göstergesi milli hasıladır (national product). Buna bağlı olarak da ekonomistler (çıktının) üretimin

More about Econ Essay

Open Document