Η Θεωρία Της Αυτοποίησης Essay

2983 WordsMay 16, 201312 Pages
Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας [pic] Η Θεωρία της Αυτοποίησης Ελένη Παπαθανασίου (Α.Μ 11107) Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή________________________________________________________________3 1. Το Πλαίσιο της Αυτοποίησης (Autopoiesis)_________________________________4 1.1 Η Γνωστική Διεργασία Μέσα από το Πρίσμα της Αυτοποίησης - Αυτοποίηση και Νόηση - Αυτοποίηση και Γνωστική Διεργασία _____________________7 1.2 Αυτοποίηση και Αυτονομία_____________________________________________ 8 Βιβλιογραφία____________________________________________________________10 Εισαγωγή Ο όρος αυτοποίηση σημαίνει «αυτοδημιουργία» και εκφράζει μία θεμελιώδη διαλεκτική σχέση μεταξύ μορφής και λειτουργίας. Εισήχθη στο επιστημονικό λεξιλόγιο από τους Χιλιανούς βιολόγους Ουμπέρτο Ματουράνα και Φρανσίσκο Βαρέλα το 1973. Ως αυτοποιητικό σύστημα ορίζεται ένα ιεραρχικώς αυτοοργανούμενο σύστημα, τα μέρη του οποίου παρασκευάζουν τα θεμελιώδη συστατικά που αποτελούν το ίδιο το σύστημα με στόχο να διατηρήσουν σταθερή την κατάστασή του παρά τις πιθανές περιβαλλοντικές μεταβολές. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αυτοποίηση και τα αυτοποιητικά συστήματα ορίζονται κατ' αντιδιαστολή με τα αλλοποιητικά, δηλαδή συστήματα τα οποία παρασκευάζουν και δίνουν ως έξοδο συστατικά άλλων συστημάτων. Παράδειγμα αλλοποιητικού συστήματος: Ένα εργοστάσιο χρησιμοποιεί πρώτες ύλες για να παράγει προϊόντα (π.χ. υφάσματα) και όχι τον εαυτό του. Η αυτοποίηση προέκυψε ως εφαρμογή της θεωρίας συστημάτων στη βιολογία με στόχο τον ορισμό της ζωής. 1. Το Πλαίσιο της Αυτοποίησης (Autopoiesis) Πριν από τρεις δεκαετίες οι Maturana & Varela (1974; 1980) πρότειναν τη θεωρία ότι η ζωή, στη πιο θεμελιώδη μορφή της, είναι μια

    More about Η Θεωρία Της Αυτοποίησης Essay

      Open Document