Dutch Introduction To Tax Imposing Essay

17947 Words72 Pages
Fiscale Economie, Hoofdstuk 1 1.1 Belastingen in Nederland 1.1.1 Welke functies hebben belastingen? De belangrijkste inkomensbron voor de schatkist is de belastingopbrengst. Dit noemt men de budgettaire functie van belastingen. Belastingen worden daarnaast ook ingezet als middel om een bepaald sociaal of economisch doel te bereiken. Dit heet de instrumentele functie van belastingen. Hiervan een paar voorbeelden: • De Wet IB 2001 kent een progressief tarief ( via belastingen de inkomens herverdelen; • Ondernemerschap wordt fiscaal gestimuleerd. Ondernemers krijgen belastingfaciliteiten; • Kostenaftrek bij reizen met het Openbaar Vervoer, afhankelijk van de woon-werkafstand. 1.1.2 Wie draagt bij aan de collectieve lastendruk? Nederland kent een aantal verschillende soorten belastingen, zie bladzijde 19 voor een geheel overzicht van al deze verschillende belastingen. Sommige belastingen zijn nergens op gebaseerd (overdrachtsbelasting). Maar onze belastingheffing heet toch wel gebaseerd te zijn op een aantal rechtsgronden, denk aan het draagkrachtbeginsel (loon- en inkomstenbelasting) en het profijtbeginsel (motorrijtuigenbelasting). 1.1.3 Waarom bijdragen? Draagkrachtbeginsel Het draagkrachtbeginsel zegt dat belastingheffing dwingend afhangt van iemands mogelijkheid om belasting te betalen. De Wet IB 2001 neemt het ‘inkomen’ als maatstaf van heffing, in ons belastingstelsel vinden we ‘inkomen’ immers een vorm van draagkracht. 1.1.3.1 Inkomen volgens de inkomstenbelasting In de Wet IB 2001 onderscheiden we drie soorten inkomens: • Het inkomen uit werk en woning (Box I). In deze box is belast het inkomen behaald met bijvoorbeeld een onderneming, een dienstbetrekking en de koopwoning die tot hoofdverblijf dient. Belast zijn de werkelijke inkomsten behalve bij eigen woning; • Het inkomen

More about Dutch Introduction To Tax Imposing Essay

Open Document