Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Dffd Essay

  • Submitted by: MongnguoiQuayve1
  • on May 20, 2014
  • Category: English
  • Length: 24,199 words

Open Document

Below is an essay on "Dffd" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Chöông Trình Giaûng Daïy Kinh Teá Fulbright Chöông Trình Ñaøo Taïo Moät Naêm Veà Kinh Teá Hoïc ÖÙng Duïng Cho Chính Saùch Coâng

ÖÙNG DUÏNG MICROSOFT EXCEL TRONG KINH TEÁ
In laàn thöù 2

ÑAËNG CAÛNH THAÏC TRAÀN THANH THAÙI TRAÀN THANH PHONG

Phoøng maùy tính, naêm 2004

LÔØI GIÔÙI THIEÄU
Vôùi loøng mong moûi giuùp cho caùc hoïc sinh, sinh vieân, nhöõng ngöôøi coù nhu caàu tìm hieåu, nghieân cöùu veà Microsoft Excel, nhöõng ngöôøi ñang laøm vieäc coù lieân quan ñeán Excel, söû duïng Excel nhö moät coâng cuï phaân tích vaø giaûi toaùn; chuùng toâi cho ra ñôøi cuoán saùch Excel trong phaân tích kinh teá naøy, nhaèm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu noùi treân. Nhaém tôùi muïc tieâu tieát kieäm thôøi gian cho caùc ñoäc giaû, cuoán saùch naøy ñöôïc ñöôïc trình baøy theo töøng vaán ñeà vôùi caùc thao taùc töøng böôùc töøng böôùc moät; caùc ñoäc giaû chæ vieäc ngoài treân maùy vaø thöïc hieän theo caùc thao taùc ñöôïc moâ taû theo töøng baøi. Trong phieân baûn saép tôùi cuûa taøi lieäu naøy toâi xin pheùp ñöôïc giôùi thieäu moät vaøi öùng duïng cuûa Excel trong quaûn lyù keá toaùn vaø trong phaân tích taøi chính. Ñaây laø taäp taøi lieäu ñaàu tay cuûa chuùng, chaéc haún khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt, raát mong ñöôïc söï ñoùng goùp yù kieán cuûa caùc ñoäc giaû, toâi xin traân troïng caûm ôn caùc yù kieán ñoùng goùp quyù baùu cuûa ñoäc giaû ñeå cho caùc xuaát baûn sau seõ hoaøn thieän hôn. Thö veà 232/6 Voõ Thò Saùu, Quaän 3, Thaønh phoá Hoà Chí Minh. Xin chaân thaønh caûm ôn.

Tp. Hoà Chí Minh, Ngaøy 01 Thaùng 08 Naêm 2004 Phoøng maùy tính Fulbright In laàn thöù 2

MUÏC LUÏC
Trang 1. Laøm quen vôùi baûng tính .......................................................................................... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Môû Excel, ñoùng Excel, phoùng to, thu nhoû cöûa soå Thanh menu Caùc thanh coâng cuï Theâm, bôùt vaø môû roäng haøng, coät, caùc oâ...

Show More


  • Submitted by: MongnguoiQuayve1
  • on May 20, 2014
  • Category: English
  • Length: 24,199 words
  • Views: 23
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Dffd". Anti Essays. 18 Jul. 2018

<https://www.antiessays.com/free-essays/Dffd-624872.html>

APA Citation

Dffd. Anti Essays. Retrieved July 18, 2018, from the World Wide Web: https://www.antiessays.com/free-essays/Dffd-624872.html