Ders Essay

11368 Words46 Pages
İÇİNDEKİLER Yeşil Pazarlama 1. Yeşil Pazarlamanın Tanımı,Önemi ve Aşamaları 1.1 Yeşil Pazarlamanın Tanımı 1.2 Yeşil Pazarlamanın Önemi 1.3 Yeşil Pazarlamanın Aşamaları 1.3.1 Yeşil Hedefleme 1.3.2 Yeşil Stratejilerin Geliştirilmesi 1.3.3 Çevresel Oryantasyon 1.3.4 Sorumlu Organizasyon 1.4 İşletmelerin Yeşil Pazarlamayı Kullanma Nedenleri 1.4.1 Fırsatlar 1.4.2 Sosyal Sorumluluk 1.4.3 Hükümet Baskısı 1.4.4 Rekabet Baskısı 1.4.5 Maliyet ve Kar Faktörü 1.5 Yeşil Pazarlamayla İlgili Problemler 1.6 Yeşil Pazarlamanın Başarısızlık Nedenleri 1.7 Yeşil Mekan Yaratan Kurallar 1.8 Yeşil Pazarlama Karması 1.8.1 Yeşil Ürün 1.8.2 Yeşil Fiyat 1.8.3 Yeşil Dağıtım 1.8.4 Yeşil Tutundurma 1.8.4.1 Yeşil Ambalaj 1.8.4.2 Yeşil İletişim 1.8.4.3 Yeşil Reklam 1.9 Yeşil Tesisler ve Binalar 1.10 Yeşil Enerji 1.11 Yeşil Yatırımlar YEŞİL PAZARLAMA 1 YEŞİL PAZARLAMANIN TANIMI,ÖNEMİ VE AŞAMALARI Günümüzde küresel alanda yaşanan birçok değişimle birlikte,işletmelerin yönetim anlayışları,faaliyet alanları,pazarlama stratejileri,tüketicilerin de ihtiyaçları ve talepleri hızlı bir değişim içerisinde gelişmektedir.Üreticiler açısından ticari kaygılar,rekabet ve tüketici talepleri,tüketiciler açısından da satın alma davaranışları,ihtiyaçların karşılanması ve birçok psikolojik faktör çeşitli kararları etkilerken,bu kararlarda tarafların dış çevreyle olan etkileşimlerinde önemli rol oynamaktadır.Buna göre;kütürel ve sosyal çevre,ekonomik,politik ve yasal çevre ile doğal çevre,işletmelerin ve tüketicilerin karar alma süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Bilginin ve teknolojinin süreli güncellemesiyle ortaya çıkan üretim süreçleri ve ürünler çevreye çok fazla zarar verdiği için son çeyrek yüzyılda

More about Ders Essay

Open Document