Dcdcd Essay

641 Words3 Pages
Penghargaan Pertama sekali,saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Richard Liu dan Puan Wee, pengetua Sekolah Menengah Riam Road kerana memberi kebenaran untuk menjalankan kajian. Saya pun berterima kasih kepada cikgu Geografi saya, Cik Sim Ming Choo yang memberi tunjuk dan bantuan kepada kami untuk membuat kerja kursus ini. Ucapan terima kasih juga saya tunjukkan kepada ibu bapa saya yang membeli peralatan yang diperlukan serta membawa saya ke kawasan Riam untuk mengambil gambar serta menyoal penduduk tempatan untuk menyiapkan kerja kursus ini. Tidak lupa juga rakan-rakan saya, Stanley Wong Sou Cheng, Ling Shyh Shiun, Alex Chong Wei Kiat dan Vincent Ngu yang berusaha mencari maklumat serta bekerjasama rapat untuk menghasilkan sebuah kerja kursus yang baik. Pendahuluan Bagi memenuhi keperluan sukatan pelajaran Geografi PMR, pelajar-pelajar Tingkatan 3 seperti saya diwajibkan untuk membuat kajian Geografi tempatan. Tajuk kajian saya ialah Ekosistem Hutan Hujan Tropika Terganggu di Taman Yung Fah, Kawasan Riam, Bandar Raya Miri, Daerah Miri, Sarawak. Faktor-faktor yang mendorong saya memilih kawasan ini ialah kawasan ini masih terwujudnya dengan hutan hujan tropika yang luas dan tumbuh dengan haiwan dan tumbuh-tumbuhan.Flora-flora yang terdapat di situ ialah pokok-pokok jenis meranti, cengal, buluh dan semak-samun, manakala fauna adalah seperti ular, biawak, monyet, tupai dan juga pelbagai jenis serangga. Selain itu, kawasan Taman Yung Fah juga dekat dengan sekolah saya. Oleh itu, saya dan rakan sekumpulan dapat menjalankan kerja amali ini pada masa lapang secara selamat dan mudah. Tempoh masa kajian saya adalah selama 4 bulan, iaitu dari Mac sehingga Jun. Saya menjalankan kajian ini selepas waktu persekolahan serta pada hujung minggu. Objektif kajian Kerja kursus saya ini dijalankan bagi

    More about Dcdcd Essay

      Open Document