Dasd Essay

1699 Words7 Pages
Uddannelse og arv Opgave 1 Sammenlign de synspunkter på årsagerne til social arv i uddannelse, som kommer til udtryk i bilag 1, 2 og 3. I sammenligningen skal du anvende sociologiske begreber. Krav til besvarelse af opgave 1: Den fremragende præstation skal være fokuseret på de forklaringer på årsagerne til social arv i uddannelse, som fremgår af bilagene. Din opgave skal være selvstændigt struktureret med udgangspunkt i spørgsmålet om årsagerne til social arv i uddannelse f.eks. ud fra primære eller sekundære socialisationsfaktorers betydning. Den kan også tage udgangspunkt i ét af bilagene og relatere de øvrige bilag hertil, men fokus skal stadig være på opgaveformuleringen. Din besvarelse skal indeholder et sammenfattende svar på spørgsmålet. Opgave 2 Diskutér, i hvor høj grad det er muligt for offentlige institutioner at bryde den negative sociale arv. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag 4, og du skal anvende sociologisk teori. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale. Krav til besvarelse af opgave 2: Det er afgørende for den optimale besvarelse, at den er fagligt funderet, og bygger på relevant sociologisk teori som f.eks. Bourdieus teori om habitus og kapitaler, Giddens teori om det senmoderne samfund, marxistisk klasseanalyse

More about Dasd Essay

Open Document