Corporate Culture Essay

5431 Words22 Pages
CAÁU TRUÙC TOÅ CHÖÙC VAØ VAÊN HOÙA DOANH NGHIEÄP Leâ Phuïng Haøo 1 Muïc tieâu cuûa chuyeân ñeà • Sau khi hoïc xong chuyeân ñeà naøy, baïn coù theå: 1. Hieåu ñöôïc khaùi nieäm lieân quan ñeán caáu truùc toå chöùc vaø vaên hoùa Doanh nghieäp. 2. Thöïc haønh vieäc thieát laäp caáu truùc toå chöùc cho moät ñôn vò Boä phaän 3. Tham gia vaøo quaù trình ñieàu chænh, xaây döïng vaên hoùa doanh nghieäp. 2 Noäi dung cuûa chuyeân ñeà Phaàn 1 : Caáu truùc toå chöùc Phaàn 2 : Vaên hoùa doanh nghieäp. 3 Phaàn 1 : Caáu truùc toå chöùc 1. 2. 3. 4. Caùc khaùi nieäm veà toå chöùc Chieán löôïc vaø caáu truùc toå chöùc Tieán trình thieát laäp caáu truùc toå chöùc Cô cheá hoïat ñoäng 4 Caùc khaùi nieäm veà toå chöùc 5 Khaùi nieäm veà toå chöùc Laø moät trong 5 chöùc naêng cuûa Quaûn trò Hoach ñònh Toå chöùc Nhaân söï Laõnh ñaïo Kieåm tra Phaûn hoài ( feed back ) 6 Khaùi nieäm veà caáu truùc toå chöùc Structure Strategy Systerms Share value Skill Staff Style 7 Organizational Structure Caáu truùc toå chöùc Caáu truùc toå chöùc quy ñònh nhöõng moái quan heä hình thöùc toå chöùc, quy trình, kieåm soùat, thaåm quyeàn vaø tieán trình ra quyeát ñònh Muïc ñích cuûa cô caáu toå chöùc laø nhaèm laäp ra moät heä thoáng chính thöùc goàm caùc vai troø nhieäm vuï maø con ngöôøi coù theå thöïc hieän. Sao cho hoï coù theå coäâng taùc moät caùch toát nhaát vôùi nhau ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu cuûa DN. • Ñieàu coát loõi laø phaûi ñaït ñöôïc söï phuø hôïp giöõa chieán löôïc CTY vaø caáu truùc toå chöùc ñöôïc thieát laäp 8 Chieán löôïc vaø caáu truùc toå chöùc 9 Toå chöùc trong quaù trình Quaûn trò chieán löôïc Taàm nhìn vaø söù maïng cuûa Taàm nhìn vaø söù maïng cuûa Doanh nghieäp Doanh nghieäp Phaân tích moâii Phaân tích moâ tröôøng beân ngoaøii tröôøng beân ngoaø Phaân tích noäii löïc Phaân tích noä löïc beân trong

More about Corporate Culture Essay

Open Document