Contract Essay

1585 Words7 Pages
3. Sự cứng nhắc trong quy trình điều chỉnh lãi suất : Việc điều chỉnh lãi suất bán lẻ của các tổ chức tín dụng đối với những thay đổi của lãi suất cơ bản hay lãi suất chuẩn không phải là tự phát và tác động có thể chưa hoàn thiện. Trong lý thuyết tổ chức công nghiệp, một hiện tượng tương tự trong thị trường hàng hóa được biết đến như là sự không linh họat về giá cả. Việc không linh họat trong quá trình điều chỉnh lãi suất là do một số những nhân tố, bao gồm : chi phí thực đơn cố định, chi phí chuyển đổi nhà cung cấp cao, sự cạnh tranh không hoàn hảo và thông tin bất đối xứng. Theo giả thuyết của chi phí thực đơn ( phát sinh khi có sự thay đổi giá liên tục), các ngân hàng không muốn thay đổi lãi suất của họ nếu lãi suất cơ bản ít thay đổi hoặc/và bản chất là tạm thời (xem Dutta et al., 1999). Khi có sự điều chỉnh chi phí liên quan đến sự thay đổi lãi suất bán lẻ với khách hàng, ngân hàng thờ ơ với những thay đổi tạm thời của chính sách tiền tệ, nhưng sẽ nhanh nhạy với những thay đổi thường xuyên của lãi suất cơ bản. Theo giả thuyết chi phí chuyển đổi nhà cung cấp, khách hàng khi tìm nguồn vốn hay những khoản đầu tư tốt hơn sẽ không thay đổi sản phẩm và hoặc tổ chức tài chính khi giá chuyển đổi nhà cung cấp cao (xem Heffernan, 1997). Khách hàng cần phải có thời gian và công sức để tìm những ngân hàng có những điều kiện tốt và có thể việc tìm kiếm để chuyển đổi ngân hàng thì không thuận lợi và/hoặc tốn kém. Ví dụ : Khi khách hàng trả trước các khỏan vay và rút tiền gửi tiết kiệm trước thời hạn, một vài ngân hàng có thể tính phí các khách hàng này. Sự cứng nhắc trong lãi suất có thể là sự khai thác của ngân hàng đối với hành vi chuyển đổi sản phẩm và/hoặc các tổ chức tài chính của khách hàng.Nếu các ngân hàng có thể định giá sản phẩm của họ một cách chọn lọc đối với những khách hàng thay đổi hành vi, thì sẽ gia tăng sự không linh họat với lãi suất tiền gửi và giảm

More about Contract Essay

Open Document