Congphap Essay

15357 Words62 Pages
Công Pháp Quốc Tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC CÔNG PHÁP QUỐC TẾ I. TÊN MÔN HỌC VÀ SỐ ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH 1. Tên môn học: Công pháp quốc tế 2. Số đơn vị học trình: 04 3. Phân bổ thời gian:  Lên lớp (giảng lý thuyết): 20 tiết  Tự học có hướng dẫn: 40 tiết  Thực hành hoặc viết báo cáo thu hoạch 4. Trình độ: dành cho sinh viên năm 2, 3, 4 GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC 1. Vai trò của môn học II.  Ngày nay sự giao lưu của các nước trên thế giới ngày càng mở rộng, phát triển và trở nên phức tạp, càng cần phải có luật quốc tế thích hợp để điều chỉnh mối quan hệ giữa các nước  Ở nước ta, trước yêu cầu đổi mới, dồng thời mở rộng quan hệ với các nước trên nhiều lĩnh vực, chúng ta cần có sự hiểu biết về luật quốc tế để làm chuẩn mực cho các hoạt động đối nội và đối ngoại của chúng ta nhầm đảm bảo không những quyền lợi của nhà nước mà đảm bảo ca lợi ích của các quốc gia, tổ chức quốc tế liên chính phủ và các thực thể khác có quan hệ giao lưu buôn bán, làm ăn với nước ta.  Do đó việc nâng cao ý thức pháp luật quốc tế trở thành một nhu cầu cấp thiết đối với mọi đối tượng trong giai đoạn hiện nay 2. Đối tượng nghiên cứu của môn học  Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về hệ thống luật quốc tế (khái niệm, đặc điểm, hệ thống các nguyên tắc cơ bản, cấu trúc, nguồn pháp lý)  Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quốc gia với tư cách là chủ thể cơ bản của luật quốc tế.  Nghiên cứu những kiến thức cơ bản về lý luận nguồn của Luật quốc tế và mối quan hệ giữa các loại nguồn.  Nghiên cứu quốc gia và những vấn đề pháp lý liên quan đến quốc gia – chủ thể cơ bản và chủ yếu của luật quốc tế - như khái niệm, các yếu tố cấu thành, vấn đề công nhận quốc gia, chính phủ mới và hệ quả pháp lý, vấn đề kế thừa quốc gia và các nguyên tắc giải quyết kế thừa cho những trường hợp kế thừa cụ thể  Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến

    More about Congphap Essay

      Open Document