Competency Sa Pagtuturo Ng Mga General Education Instructors Essay

2144 Words9 Pages
Competency sa Pagtuturo ng mga General Education Instructors ng BSMar-E 1 Polaris(B) Isang Akademikong Papel na inihaharap sa mga Guro ng John B. Lacson Colleges Foundation – Bacolod Kagawaran ng Filipino __________________________________ Bilang Bahagi ng mga Gawaing Kailangan sa Pagtatamo ng Pampinal Na Marka sa Asignaturang Filipino 2(Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik) __________________________________ Nina: Albona, Kent Almaiz, Janus James Arellano, Renzo Bionat, Emeser Manuel Bela-ong, Emmanuel Luke Catalvas, Ralph Elvinia, James Necesito, Larry Jr. Pananganan, Joenil Peduca, Roger Ian Sioson, Lorenz Dave Turato, Mark Joeniel Marso 12, 2012 TALAAN NG NILALAMAN | |Pamagat |Pahina | |Kabanata I |Introduksyon |1 | | |Paglalahad ng Suliranin |2 | | |Assumption |2 | | |Sandigang Kaalaman sa Pag-aaral |2 | | |Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral |3 | | |Kahalagahan ng Pag-aaral |3 | | |Katawagang Ginamit sa Pag-aaral |4 | |Kabanata II |Mga Kaugnay na Pag-aaral at

    More about Competency Sa Pagtuturo Ng Mga General Education Instructors Essay

      Open Document