Cigánykérdés Essay

905 Words4 Pages
Cigánykérdés 1. Bevezetés Dolgozatomban a mai Magyarország, illetve a Balkáni államok egyik legjelentősebb problémájáról, belső konfliktusáról fogok írni. Ez a probléma pedig nem más, mint az országunkban élő legnagyobb kisebbség, a romák, illetve a magyarság ellentéte. Ezt a konfliktust sokan a szőnyeg alá seprik, illetve megpróbálják elhitetni, hogy egyáltalán nem is létezik, nincs a két nép között semmilyen ellentét. Ebben a kérdésben én is érintett vagyok, főleg a lakhelyem miatt, ahol az átlagosnál jóval magasabb a cigány kisebbség százalékos aránya, ezen kívül már több családtagom, illetve jómagam is láttam már kárát ennek a konfliktusnak, mindezek ellenére megpróbálok pártatlan maradni, kívülről szemlélni ezt a helyzetet. Leszögezném, hogy nem vagyok rasszista, minden embert egyformán egyenlőnek tekintek, tisztelem a magyar alkotmányt, amelyből külön kiemelném a 70/A paragrafus első bekezdését: 70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. 2. Történelmi háttér Ez a konfliktus nem mindig létezett. A romák feltehetően India északnyugati részéből származnak, itt még ma i élnek olyan népek, amelyek sokban hasonlítanak a romákkal, „indiai cigányokként” is emlegetik őket. Ez az elmélet nyelvészeti és antropológiai szempontból i alá van támasztva. Az ókor végén India több területéről, többek között az előbb említett északnyugati területekről is indultak meg kivándorlások, főleg nyugatra, többek között a mai Irán (az akkori Perzsia) területére. Az itt élő indiai népcsoportok a 7.-8. századtól kezdve folytatták vándorlásukat Kis-Ázsiába, a

More about Cigánykérdés Essay

Open Document