Child Observation Essay

4261 Words18 Pages
NAPUTAK ZA RAD STRUČNOG TIMA ZA OPSERVACIJU DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU UVOD Temeljem članka 44. stavka 5. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90) ministar kulture i prosvjete i ministar zdravstva donijeli su Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (»Narodne novine«, broj 13/91). Ovim pravilnikom ureduje se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece prije upisa u osnovnu školu, razlozi zbog kojih se može odgoditi upis u toj godini i postupak utvrđivanja primjerenog odgoja i obrazovanja, djece s teškoćama u razvoju. Postupak utvrđuje Komisija za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta doraslog za osnovnu školu (u daljnjem tekstu Komisija). Glede članka 9. Pravilnika, Komisija - ako smatra da kod djeteta postoje takve psihofizičke teškoće zbog kojih više od godinu dana ne može biti uključeno u redovnu nastavu, pokreće postupak za utvrđivanje primjerenog oblika odgoja i obrazovanja djeteta i o tome obavještava općinski organ uprave ovlašten za poslove školstva, odnosno organ uprave ovlašten za poslove školstva Grada Zagreba. Prema članku 10. Komisija upućuje dijete u primjereni oblik odgoja i obrazovanja putem obrasca 3 (Prilog 4) ili na pedagošku opservaciju putem obrasca 4 (Prilog 5). U ostvarivanju pedagoške opservacije sudjeluje kompletan tim. Za rad stručnog tima za opservaciju djece s teškoćama u razvoju izrađen je ovaj naputak kojemu je zadaća da prikaže mjesto, ulogu i zadaće svakog pojedinog njegovog člana, da utvrdi zadaće koordinatora stručnog tima i tako pomogne uspješnijem i kvalitetnijem ustrojavanju opservacije te izradi programa opservacije, čime će se u potpunosti zadovoljiti stručne pretpostavke za izvođenje uspješna promatranja, odnosno ostvariti opservacija u funkciji kvalitetnije dijagnostike svakog djeteta u razvoju. 1. Potrebni opći uvjeti za ostvarivanje pedagoške opservacije u školi Za postizanje cilja opservacije -

More about Child Observation Essay

Open Document