Chien Luoc Kinh Doanh Quoc Te Viettel Essay

15767 Words64 Pages
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI ( ( ( [pic] PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL |Giảng viên hướng dẫn |: |TS.Lê Thị Thu Thủy | |Nhóm học viên thựchiện |: |Nhóm 6 | |Lớp |: |CH 7C QTKD | Hà Nội 11-2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI KHOA SAU ĐẠI HỌC Phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế của Tập đoàn Viễn thông Quân Đội Viettel Hà nội 11-2011 BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC |STT |Họ tên |Công việc | |54 |Nguyễn Thị Thanh |Xây dựng template bài viết , phân công công việc các thành viên trong nhóm. | | | |Tổng hợp, chỉnh sửa toàn bộ bài viết. | | | |Làm slice và trình bày. | |51 |Cao Trường Thanh |Cơ sở lý luận về chiến lược cạnh tranh. | | | |Lý do lựa chọn thị trường Campuchia. | |52 |Ninh Khăc Thành |Giới thiệu Tập đoàn Viễn thông Quân Đội Viettel. | |53 |Vũ Ngọc Thành

More about Chien Luoc Kinh Doanh Quoc Te Viettel Essay

Open Document